จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2246

คน
นักเรียนที่เข้าเรียน Online

1426

คน
จำนวนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน

108

คน
จำนวนนักเรียนที่ครูไม่เช็คชื่อ

712

คน

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 101 รอเช็คชื่อ
2 102 47 42 0 0 4 1 0
3 103 47 47 0 0 0 0 0
4 104 47 39 0 0 8 0 0
5 105 34 34 0 0 0 0 0
6 106 14 14 0 0 0 0 0
7 107 46 46 0 0 0 0 0
8 108 45 45 0 0 0 0 0
9 109 รอเช็คชื่อ
รวม 280 267 0 0 12 1 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 201 46 42 0 0 4 0 0
2 202 45 42 0 0 3 0 0
3 203 46 42 0 0 4 0 0
4 204 46 46 0 0 0 0 0
5 205 37 33 0 0 4 0 0
6 206 26 26 0 0 0 0 0
7 207 รอเช็คชื่อ
8 208 44 41 0 0 3 0 0
9 209 42 37 0 0 5 0 0
รวม 332 309 0 0 23 0 0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 301 47 41 0 0 6 0 0
2 302 47 38 9 0 0 0 0
3 303 รอเช็คชื่อ
4 304 47 47 0 0 0 0 0
5 305 รอเช็คชื่อ
6 306 19 14 0 0 5 0 0
7 307 43 32 0 0 10 1 0
8 308 47 47 0 0 0 0 0
9 309 43 28 2 0 13 0 0
รวม 293 247 11 0 34 1 0

โฮมรูมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 401 42 42 0 0 0 0 0
2 402 41 41 0 0 0 0 0
3 403 19 19 0 0 0 0 0
4 404 35 35 0 0 0 0 0
5 405 36 35 0 0 1 0 0
6 406 35 32 0 0 3 0 0
7 407 32 26 0 0 6 0 0
8 408 34 32 0 0 2 0 0
9 409 7 7 0 0 0 0 0
10 410 35 28 0 0 6 0 1
11 411 รอเช็คชื่อ
รวม 316 297 0 0 18 0 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 501 รอเช็คชื่อ
2 502 รอเช็คชื่อ
3 503 รอเช็คชื่อ
4 504 รอเช็คชื่อ
5 505 43 28 0 0 14 0 1
6 506 33 23 0 0 10 0 0
7 507 รอเช็คชื่อ
8 508 35 30 5 0 0 0 0
9 509 รอเช็คชื่อ
10 510 36 32 0 0 4 0 0
11 511 31 30 0 0 1 0 0
รวม 178 143 5 0 29 0 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

# ห้องเรียน เต็ม มา มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ลาป่วย ลากิจ
1 601 รอเช็คชื่อ
2 602 รอเช็คชื่อ
3 603 รอเช็คชื่อ
4 604 รอเช็คชื่อ
5 605 35 15 19 0 0 0 1
6 606 รอเช็คชื่อ
7 607 34 34 0 0 0 0 0
8 608 รอเช็คชื่อ
9 609 รอเช็คชื่อ
10 610 รอเช็คชื่อ
11 611 34 34 0 0 0 0 0
รวม 103 83 19 0 0 0 1

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู