ห้องเรียน Online

101 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-amqv-wky

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 101

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

ค21101
ครูธนยพร
2501

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2501

ค21205
ครูวิรยา
2501

อ21101
ครูชญาดา
2501

ส21103
ครูชนสรณ์
2501

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

ท21101
ครูปัทมา
2501

ส21101
ครูมาเรียม
2501

อ21101
ครูชญาดา
2501

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2501

จ20201
ครูเบญจมาศ
2501

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

ท21101
ครูปัทมา
2501

จ20201
ครูเบญจมาศ
2501

พ21101
ครูอารีวัลย์
2501

ส21101
ครูมาเรียม
2501

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2501

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

อ20207
ครูมาลัย
2502

ส21103
ครูชนสรณ์
2501

ท21101
ครูปัทมา
2501

ค21101
ครูธนยพร
2501

ง21101
ครูนิภาพร
คอม2

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

ค21101
ครูธนยพร
2501

อ21101
ครูชญาดา
2501

อ20207
ครูมาลัย
2501

อ20201
ครูA
204

ศ21102
ครูศศิวิมล
2501

แผนการสอนระยะยาว 101

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 215ครูธนยพร กุลวงษ์
2 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง21101 การงานอาชีพ 1 702ครูนิภาพร นนธิสอน
4 จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท21101 ภาษาไทย 1 109ครูปัทมา มากดี
6 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
8 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
9 ส21101 สังคมศึกษา 1 403ครูมาเรียม โรจนาวี
10 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
11 อ20201 815ครูA
12 อ20207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 802ครูมาลัย ชื่นเทศ
13 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 805ครูชญาดา อุตรวิเศษ
14 โฮมรูม 109ครูปัทมา มากดี File does not exist

บันทึกการสอน 101

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8