ห้องเรียน Online

101 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/nhk-amqv-wky

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 101

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

โฮมรูม
ครูศศิวิมล
2501

ค21102
ครูธนยพร
2501

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2501

ค21206
ครูวิรยา
2501

อ21102
ครูชญาดา
2501

ส21104
ครูชนสรณ์
2501

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

โฮมรูม
ครูศศิวิมล
2501

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ส21102
ครูมาเรียม
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

อ21102
ครูชญาดา
2501

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2501

จ20202
ครูเบญจมาศ
2501

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

โฮมรูม
ครูศศิวิมล
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

จ20202
ครูเบญจมาศ
2501

ค21102
ครูธนยพร
2501

ส21102
ครูมาเรียม
2501

ศ21101
ครูวจี
2501

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2501

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

โฮมรูม
ครูศศิวิมล
2501

ส21104
ครูชนสรณ์
2501

อ20208
ครูมาลัย
2501

พ21102
ครูอารีวัลย์
2501

ท21102
ครูปัทมา
2501

ก20905
ครูสุพัตรา
2501

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2501

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูปัทมา
2501

โฮมรูม
ครูศศิวิมล
2501

ค21102
ครูธนยพร
2501

อ21102
ครูชญาดา
2501

อ20208
ครูมาลัย
2501

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ศ21101
ครูวจี
2501

อ20202
ครูA
204

แผนการสอนระยะยาว 101

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท21102 ภาษาไทย 2 T130ครูปัทมา มากดี
6 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
9 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
10 ศ21101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
11 ส21102 สังคมศึกษา 2 T408ครูมาเรียม โรจนาวี
12 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ห้องสมุด ห้องสมุด T903ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
14 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T130ครูปัทมา มากดี File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T616ครูศศิวิมล คงกัน File does not exist

บันทึกการสอน 101

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8