ห้องเรียน Online

102 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/whc-nrfx-hjc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 102

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2502

โฮมรูม
ครูชญาดา
2502

ง21101
ครูนิภาพร
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

ศ21101
ครูวจี
2502

จ20202
ครูเบญจมาศ
2502

อ20208
ครูมาลัย
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2502

โฮมรูม
ครูชญาดา
2502

ท21102
ครูจิรประภา
2502

จ20202
ครูเบญจมาศ
2502

ว21102
ครูพิชาณัสม์
2502

ค21206
ครูวิรยา
2502

ศ21101
ครูวจี
2502

ก20905
ครูสุพัตรา
2502

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2502

โฮมรูม
ครูชญาดา
2502

ส21102
ครูมาเรียม
2502

อ20202
ครูA
204

ง21101
ครูนิภาพร
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

ท21102
ครูจิรประภา
2502

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2502

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2502

โฮมรูม
ครูชญาดา
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

ส21102
ครูมาเรียม
2502

อ20208
ครูมาลัย
2502

ค21102
ครูศิราณี
2502

ว21102
ครูพิชาณัสม์
2502

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูจิรประภา
2502

โฮมรูม
ครูชญาดา
2502

อ21102
ครูชญาดา
2502

ท21102
ครูจิรประภา
2502

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2502

พ21102
ครูอารีวัลย์
2502

ว21102
ครูพิชาณัสม์
2502

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 4

แผนการสอนระยะยาว 102

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T211ครูศิราณี มะแอ
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง21101 การงานอาชีพ 1 T727ครูนิภาพร นนธิสอน
6 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ท21102 ภาษาไทย 2 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T334ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
11 ศ21101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
12 ส21102 สังคมศึกษา 2 T408ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ20208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T131ครูจิรประภา บุญเสนอ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ File does not exist

บันทึกการสอน 102

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8