ห้องเรียน Online

103 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ewo-mbya-uvk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 103

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

ค21101
ครูศิราณี
2503

ว20221
ครูบุษยา
2503

ส21101
ครูมาเรียม
2503

ท21101
ครูจิรประภา
2503

ง21101
ครูนิภาพร
คอม2

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

ท21101
ครูจิรประภา
2503

พ21101
ครูอารีวัลย์
2503

อ20201
ครูA
204

อ21101
ครูวนิดา
2503

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

ส21103
ครูชนสรณ์
2503

ค21101
ครูศิราณี
2503

ค21201
ครูธนยพร
2503

ท21101
ครูจิรประภา
2503

ว20221
ครูบุษยา
2503

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

อ21101
ครูวนิดา
2503

ศ21102
ครูศศิวิมล
2503

ส21103
ครูชนสรณ์
2503

ค21201
ครูธนยพร
2503

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

ว21101
ครูบุษยา
2503

ค21101
ครูศิราณี
2503

ส21101
ครูมาเรียม
2503

อ21101
ครูวนิดา
2503

แนะแนว1
ครูสุพัตรา
2503

แนะแนว1
ครูพิมวดี
2503

แผนการสอนระยะยาว 103

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 207ครูศิราณี มะแอ
2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 215ครูธนยพร กุลวงษ์
3 ง21101 การงานอาชีพ 1 702ครูนิภาพร นนธิสอน
4 ท21101 ภาษาไทย 1 110ครูจิรประภา บุญเสนอ
5 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
6 ว20221 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
7 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
8 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
9 ส21101 สังคมศึกษา 1 403ครูมาเรียม โรจนาวี
10 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
11 อ20201 815ครูA
12 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 808ครูวนิดา แสงสว่าง
13 แนะแนว1 กิจกรรมแนะแนว ม.1 903ครูสุพัตรา เกตุสุข
14 แนะแนว1 กิจกรรมแนะแนว ม.1 905ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
15 โฮมรูม 215ครูธนยพร กุลวงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 103

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8