ห้องเรียน Online

103 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ewo-mbya-uvk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 103

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

โฮมรูม
ครูวนิดา
2503

ค21102
ครูศิราณี
2503

ว21102
ครูบุษยา
2503

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ท21102
ครูจิรประภา
2503

ส21102
ครูมาเรียม
2503

ศ21101
ครูวจี
2503

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

โฮมรูม
ครูวนิดา
2503

พ21102
ครูอารีวัลย์
2503

ส21104
ครูชนสรณ์
2503

ท21102
ครูจิรประภา
2503

ว20222
ครูบุษยา
2503

อ20202
ครูA
204

อ21102
ครูวนิดา
2503

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

โฮมรูม
ครูวนิดา
2503

ศ21101
ครูวจี
2503

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ค21102
ครูศิราณี
2503

ท21102
ครูจิรประภา
2503

ค21202
ครูธนยพร
2503

ว20222
ครูบุษยา
2503

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

โฮมรูม
ครูวนิดา
2503

อ21102
ครูวนิดา
2503

ว21102
ครูบุษยา
2503

ส21104
ครูชนสรณ์
2503

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ค21202
ครูธนยพร
2503

ก20905
ครูสุพัตรา
2503

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูธนยพร
2503

โฮมรูม
ครูวนิดา
2503

ว21102
ครูบุษยา
2503

ค21102
ครูศิราณี
2503

ส21102
ครูมาเรียม
2503

อ21102
ครูวนิดา
2503

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2503

แผนการสอนระยะยาว 103

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T211ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
4 ท21102 ภาษาไทย 2 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
5 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
6 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
8 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
9 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
10 ศ21101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
11 ส21102 สังคมศึกษา 2 T408ครูมาเรียม โรจนาวี
12 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ห้องสมุด ห้องสมุด T903ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
14 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T229ครูธนยพร กุลวงษ์ File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T839ครูวนิดา แสงสว่าง File does not exist

บันทึกการสอน 103

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8