ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xng-rjzg-chq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูมาเรียม
2504

โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ท21102
ครูปัทมา
2504

พ21102
ครูอารีวัลย์
2504

ง21101
ครูนิภาพร
2504

ว21102
ครูภัทรสุดา
2504

ค21202
ครูธนยพร
2504

ก20905
ครูสุพัตรา
2504

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูมาเรียม
2504

โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2504

ง21101
ครูนิภาพร
2504

ศ21101
ครูขวัญฤดี
2504

อ21102
ครูวนิดา
2504

ว20222
ครูบุษยา
2504

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูมาเรียม
2504

โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

อ21102
ครูวนิดา
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2504

ท21102
ครูปัทมา
2504

ว20222
ครูบุษยา
2504

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูมาเรียม
2504

โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ท21102
ครูปัทมา
2504

ว21102
ครูภัทรสุดา
2504

ส21102
ครูมาเรียม
2504

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

อ21102
ครูวนิดา
2504

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูมาเรียม
2504

โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ค21102
ครูศิราณี
2504

ส21102
ครูมาเรียม
2504

ค21202
ครูธนยพร
2504

อ20202
ครูA
204

ว21102
ครูภัทรสุดา
2504

ศ21101
ครูขวัญฤดี
2504

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T211ครูศิราณี มะแอ
4 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
5 ง21101 การงานอาชีพ 1 T727ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ท21102 ภาษาไทย 2 T130ครูปัทมา มากดี
7 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
8 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T329ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
11 ศ21101 ทัศนศิลป์ T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี
12 ส21102 สังคมศึกษา 2 T408ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 ห้องสมุด ห้องสมุด T903ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
15 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
16 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T408ครูมาเรียม โรจนาวี File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8