ห้องเรียน Online

104 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xng-rjzg-chq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 104

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ศ21102
ครูศศิวิมล
2504

ท21101
ครูสุพรรษา
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

ค21201
ครูธนยพร
2504

แนะแนว1
ครูสุพัตรา
2504

แนะแนว1
ครูพิมวดี
2504

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ท21101
ครูสุพรรษา
2504

ว20221
ครูบุษยา
2504

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2504

อ21101
ครูวนิดา
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

อ21101
ครูวนิดา
2504

ค21201
ครูธนยพร
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

ว20221
ครูบุษยา
2504

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ส21101
ครูมาเรียม
2504

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

ส21103
ครูวรเชษฐ์
2504

อ21101
ครูวนิดา
2504

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวรเชษฐ์
2504

ค21101
ครูศิราณี
2504

อ20201
ครูA
204

พ21101
ครูอารีวัลย์
2504

ส21101
ครูมาเรียม
2504

ท21101
ครูสุพรรษา
2504

แผนการสอนระยะยาว 104

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 207ครูศิราณี มะแอ
2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 215ครูธนยพร กุลวงษ์
3 ท21101 ภาษาไทย 1 107ครูสุพรรษา คำอ่วน
4 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
5 ว20221 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
6 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
7 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 323ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
8 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
9 ส21101 สังคมศึกษา 1 403ครูมาเรียม โรจนาวี
10 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 406ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
11 อ20201 815ครูA
12 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 808ครูวนิดา แสงสว่าง
13 แนะแนว1 กิจกรรมแนะแนว ม.1 903ครูสุพัตรา เกตุสุข
14 แนะแนว1 กิจกรรมแนะแนว ม.1 905ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist
15 โฮมรูม 406ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน File does not exist

บันทึกการสอน 104

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8