ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pia-iwip-cgm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ท21101
ครูปัทมา
510

ว21101
ครูภัทรสุดา
510

อ20201
ครูA
204

ค21101
ครูศิราณี
510

พ21101
ครูอารีวัลย์
510

ศ21102
ครูศศิวิมล
2504

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ค21101
ครูศิราณี
510

อ21101
ครูชญาดา
510

ค21203
ครูวัชราภรณ์
510

ว21241
ครูวิชยาภรณ์
คอม4

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ว20221
ครูบุษยา
510

อ21101
ครูชญาดา
510

ท21101
ครูปัทมา
510

ว21101
ครูภัทรสุดา
510

ส21103
ครูชนสรณ์
510

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ค21101
ครูศิราณี
510

ค21201
ครูธนยพร
510

อ21101
ครูชญาดา
510

ส21101
ครูพรพิมล
510

ง21101
ครูนิภาพร
คอม2

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ท21101
ครูปัทมา
510

ส21101
ครูพรพิมล
510

ส21103
ครูชนสรณ์
510

ว20221
ครูบุษยา
510

ว21101
ครูภัทรสุดา
510

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 207ครูศิราณี มะแอ
2 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 215ครูธนยพร กุลวงษ์
3 ค21203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ง21101 การงานอาชีพ 1 702ครูนิภาพร นนธิสอน
5 ท21101 ภาษาไทย 1 109ครูปัทมา มากดี
6 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 ว20221 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
8 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 310ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
9 ว21241 หุ่นยนต์ 1 323ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
10 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
11 ส21101 สังคมศึกษา 1 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
12 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 อ20201 815ครูA
14 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 805ครูชญาดา อุตรวิเศษ
15 โฮมรูม 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8