ห้องเรียน Online

105 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/pia-iwip-cgm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 105

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ว21102
ครูภัทรสุดา
305

อ21102
ครูชญาดา
305

ท21102
ครูปัทมา
305

ค21102
ครูศิราณี
305

ศ21101
ครูขวัญฤดี
305

อ20202
ครูA
204

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ว20208
ครูบุษยา
305

ค21102
ครูศิราณี
305

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ว21242
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 4

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ก20905
ครูสุพัตรา
305

อ21102
ครูชญาดา
305

ศ21101
ครูขวัญฤดี
305

ว21102
ครูภัทรสุดา
305

ท21102
ครูปัทมา
305

ส21104
ครูชนสรณ์
305

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ค21102
ครูศิราณี
305

ค21202
ครูธนยพร
305

อ21102
ครูชญาดา
305

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ส21102
ครูพรพิมล
305

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูบุษยา
510

ท21102
ครูปัทมา
305

ส21102
ครูพรพิมล
305

ว21102
ครูภัทรสุดา
305

ส21104
ครูชนสรณ์
305

พ21102
ครูอารีวัลย์
305

พ21104
ครูอารีวัลย์
305

ว20222
ครูบุษยา
305

แผนการสอนระยะยาว 105

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T211ครูศิราณี มะแอ
3 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
4 ท21102 ภาษาไทย 2 T130ครูปัทมา มากดี
5 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
6 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
7 ว20208 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
8 ว20222 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
9 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T329ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
10 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
11 ว21242 หุ่นยนต์ 2 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
12 ศ21101 ทัศนศิลป์ T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี
13 ส21102 สังคมศึกษา 2 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
15 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
16 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์ File does not exist

บันทึกการสอน 105

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8