ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tyj-wutb-qpg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูมาลัย
403

โฮมรูม
ครูJessila Ronquillo
403

ท21102
ครูจิรประภา
408

ส21104
ครูวรเชษฐ์
408

ศ21102
ครูศศิวิมล
408

Ma21104
ครูChenee Meno
408

ส21102
ครูพรพิมล
408

อ21108
ครูRon Munos
408

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูมาลัย
403

โฮมรูม
ครูJessila Ronquillo
403

ศ21102
ครูศศิวิมล
408

Ma21104
ครูChenee Meno
408

ง21101
ครูนิภาพร
408

Sci21104
ครูPaulo Natal
408

ท21102
ครูจิรประภา
408

อ20214
ครูA
204

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูมาลัย
403

โฮมรูม
ครูJessila Ronquillo
403

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 4

Sci21104
ครูPaulo Natal
408

ท21102
ครูจิรประภา
408

อ20214
ครูA
204

อ21208
ครูJessila Ronquillo
408

ส21102
ครูพรพิมล
408

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูมาลัย
403

โฮมรูม
ครูJessila Ronquillo
403

Ma21104
ครูChenee Meno
408

ง21101
ครูนิภาพร
408

อ21210
ครูJudith Kemunto
408

อ21108
ครูRon Munos
408

พ21102
ครูอารีวัลย์
408

พ21104
ครูอารีวัลย์
408

อ21208
ครูJessila Ronquillo
408

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูมาลัย
403

โฮมรูม
ครูJessila Ronquillo
403

ส21104
ครูวรเชษฐ์
408

Sci21104
ครูPaulo Natal
408

ก20905
ครูสุพัตรา
408

Ma21208
ครูChenee Meno
408

อ21210
ครูJudith Kemunto
408

อ21108
ครูRon Munos
408

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma21104 Mathematics 2 T875ครูChenee Meno Sarsosa
3 Ma21208 Enhance Mathematical Skills 2 T875ครูChenee Meno Sarsosa
4 Sci21104 Science 2 T863ครูPaulo Natal Silverstre
5 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
6 ง21101 การงานอาชีพ 1 T727ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ท21102 ภาษาไทย 2 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
9 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
11 ส21102 สังคมศึกษา 2 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
12 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
13 อ20214 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
14 อ21108 English 2 T866ครูRon Munos Villanueva
15 อ21208 Literature 2 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
16 อ21210 Basic Writing 2 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T809ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T871ครูJessila Ronquillo Garcia File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8