ห้องเรียน Online

106 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/tyj-wutb-qpg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 106

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูมาลัย
408

ท21101
ครูจิรประภา
403

ส21103
ครูวรเชษฐ์
403

ส21101
ครูพรพิมล
403

Ma21103
ครูChenee Meno
403

อ21107
ครูRon Munos
403

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูมาลัย
408

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอม2

Ma21103
ครูChenee Meno
403

อ20213
ครูA
204

Sci21103
ครูPaulo Natal
403

ท21101
ครูจิรประภา
403

ศ21101
ครูวจี
408

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูมาลัย
408

ท21101
ครูจิรประภา
403

Sci21103
ครูPaulo Natal
403

อ21207
ครูJessila Ronquillo
403

อ20213
ครูA
403

ส21101
ครูพรพิมล
403

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูมาลัย
408

Ma21103
ครูChenee Meno
403

อ21209
ครูJudith Kemunto
403

พ21101
ครูอารีวัลย์
403

อ21107
ครูRon Munos
403

อ21207
ครูJessila Ronquillo
403

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูมาลัย
408

ส21103
ครูวรเชษฐ์
403

Sci21103
ครูPaulo Natal
403

อ21107
ครูRon Munos
403

Ma21207
ครูChenee Meno
403

อ21209
ครูJudith Kemunto
403

แผนการสอนระยะยาว 106

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma21103 Mathmetics1 819ครูChenee Meno Sarsosa
2 Ma21207 Mathmetics2 819ครูChenee Meno Sarsosa
3 Sci21103 Mathmetics3 818ครูPaulo Natal Silverstre
4 ท21101 ภาษาไทย 1 110ครูจิรประภา บุญเสนอ
5 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
6 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 323ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
7 ศ21101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
8 ส21101 สังคมศึกษา 1 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
9 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 406ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
10 อ20213 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 7 815ครูA
11 อ21107 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 821ครูRon Munos Villanueva
12 อ21207 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 1 (Literature 1) 822ครูJessila Ronquillo Garcia
13 อ21209 Basic Writing 1 820ครูJudith Kemunto Ontitah
14 โฮมรูม 802ครูมาลัย ชื่นเทศ File does not exist

บันทึกการสอน 106

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8