ห้องเรียน Online

107 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/cxi-zdds-tqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 107

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

โฮมรูม
ครูพิมวดี
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ค21102
ครูจันทิมา
2505

ก20905
ครูสุพัตรา
2505

พ21102
ครูอารีวัลย์
2505

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ง20225
ครูนิภาพร
2505

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

โฮมรูม
ครูพิมวดี
2505

ส21104
ครูชนสรณ์
2505

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2505

ห้องสมุด
ครูพิมวดี
2505

ท21102
ครูปัทมา
2505

ศ21102
ครูศศิวิมล
2505

ส21102
ครูพรพิมล
2505

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

โฮมรูม
ครูพิมวดี
2505

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2505

ท21102
ครูปัทมา
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ง20207
ครูจงกลนี
คหะ

ง20212
ครูเรือนคำ
2505

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

โฮมรูม
ครูพิมวดี
2505

ว21102
ครูประภาพิชญ์
2505

ส21102
ครูพรพิมล
2505

ค21102
ครูจันทิมา
2505

ส21104
ครูชนสรณ์
2505

ท21102
ครูปัทมา
2505

อ20202
ครูA
205

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

โฮมรูม
ครูพิมวดี
2505

อ21102
ครูวนิดา
2505

ค21206
ครูวิรยา
2505

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

ค21102
ครูจันทิมา
2505

ว21105
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 1

ศ21102
ครูศศิวิมล
2505

แผนการสอนระยะยาว 107

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T220ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20202 ขนมไทย T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20207 อาหารว่าง T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20212 ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ T727ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ท21102 ภาษาไทย 2 T130ครูปัทมา มากดี
9 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
12 ว21105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
13 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
14 ส21102 สังคมศึกษา 2 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
15 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
16 ห้องสมุด ห้องสมุด T903ครูพิมวดี สมสุวรรณ์
17 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
18 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T337ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T903ครูพิมวดี สมสุวรรณ์ File does not exist

บันทึกการสอน 107

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8