ห้องเรียน Online

107 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/cxi-zdds-tqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 107

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

อ21101
ครูวนิดา
2505

ง21101
ครูนิภาพร
2505

ง20225
ครูนิภาพร
2505

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่ี่

ค21101
ครูวิโรจน์
2505

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

ส21103
ครูชนสรณ์
2505

ค21101
ครูปรีชา
2505

ท21101
ครูปัทมา
2505

ส21101
ครูพรพิมล
2505

พ21101
ครูอารีวัลย์
2505

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2505

ท21101
ครูปัทมา
2505

อ21101
ครูวนิดา
2505

ง20212
ครูเรือนคำ
2505

ง20207
ครูจงกลนี
คหกรรม

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2505

ส21101
ครูพรพิมล
2505

อ20201
ครูA
205

ท21101
ครูปัทมา
2505

ส21103
ครูชนสรณ์
2505

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูประภาพิชญ์
2505

อ21101
ครูวนิดา
2505

ค21205
ครูวิรยา
2505

ค21101
ครูวิโรจน์
2505

ว21101
ครูประภาพิชญ์
2505

ศ21101
ครูวจี
2505

แผนการสอนระยะยาว 107

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20202 ขนมไทย 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20207 อาหารว่าง 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20212 ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า 701ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ 702ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ง21101 การงานอาชีพ 1 702ครูนิภาพร นนธิสอน
9 ท21101 ภาษาไทย 1 109ครูปัทมา มากดี
10 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
11 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข
12 ศ21101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
13 ส21101 สังคมศึกษา 1 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
15 อ20201 815ครูA
16 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 808ครูวนิดา แสงสว่าง
17 โฮมรูม 318ครูประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข File does not exist

บันทึกการสอน 107

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8