ห้องเรียน Online

108 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ffj-hhxv-tza

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 108

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2506

โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์
2506

ว21102
ครูบุษยา
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

อ20202
ครูA
205

ค21102
ครูสุุทธิศรี
2506

ศ21102
ครูศศิวิมล
2506

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2506

โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์
2506

ส21102
ครูมาเรียม
2506

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2506

ศ21102
ครูศศิวิมล
2506

พ21102
ครูอารีวัลย์
2506

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ง20225
ครูนิภาพร
2506

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2506

โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์
2506

ค21102
ครูสุุทธิศรี
2506

ง21101
ครูนิภาพร
2506

ว21102
ครูบุษยา
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

com1
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 4

พ21104
ครูอารีวัลย์
สนาม1

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2506

โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์
2506

ง21101
ครูนิภาพร
2506

อ21102
ครูวนิดา
2506

ค21206
ครูวิรยา
2506

ว21102
ครูบุษยา
2506

ส21104
ครูวรเชษฐ์
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูอารีวัลย์
2506

โฮมรูม
ครูวิชยาภรณ์
2506

ท21102
ครูจิรประภา
2506

ก20905
ครูสุพัตรา
2506

ค21102
ครูสุุทธิศรี
2506

ส21102
ครูมาเรียม
2506

ง20207
ครูจงกลนี
คหะ

ง20212
ครูเรือนคำ
2506

แผนการสอนระยะยาว 108

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com1 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20905 กิจกรรมแนะแนว 2 T905ครูสุพัตรา เกตุสุข
3 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 ค21206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20202 ขนมไทย T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ง20207 อาหารว่าง T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
7 ง20212 ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ T727ครูนิภาพร นนธิสอน
9 ง21101 การงานอาชีพ 1 T727ครูนิภาพร นนธิสอน
10 ท21102 ภาษาไทย 2 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
11 พ21102 สุขศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
12 พ21104 พลศึกษา 2 T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
13 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 T326ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
14 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
15 ส21102 สังคมศึกษา 2 T408ครูมาเรียม โรจนาวี
16 ส21104 พระพุทธศาสนา 1 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
17 อ20202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
18 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T515ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร File does not exist

บันทึกการสอน 108

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8