ห้องเรียน Online

109 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gpf-saiv-xih

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 109

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2507

ส21101
ครูมาเรียม
2507

อ20201
ครูA
205

ส21103
ครูชนสรณ์
2507

ง20212
ครูเรือนคำ
2507

ง20207
ครูจงกลนี
คหกรรม

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2507

พ21101
ครูอารีวัลย์
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ส21101
ครูมาเรียม
2507

ท21101
ครูสิริภา
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

ท21101
ครูสิริภา
2507

ค21101
ครูจันทิมา
2507

ง20225
ครูนิภาพร
2507

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2507

ค21101
ครูจันทิมา
2507

ว21101
ครูภัทรสุดา
2507

ง21101
ครูนิภาพร
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ค21205
ครูวิรยา
2507

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูนิภาพร
2507

ส21103
ครูชนสรณ์
2507

อ21101
ครูวนิดา
2507

ค21101
ครูจันทิมา
2507

ท21101
ครูสิริภา
2507

ศ21101
ครูขวัญฤดี
2507

แผนการสอนระยะยาว 109

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
2 ค21205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20202 ขนมไทย 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
4 ง20207 อาหารว่าง 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20212 ผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า 701ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20225 เกษตรทฤษฎีใหม่ 702ครูนิภาพร นนธิสอน
7 ง21101 การงานอาชีพ 1 702ครูนิภาพร นนธิสอน
8 ท21101 ภาษาไทย 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
9 พ21101 สุขศึกษา 506ครูอารีวัลย์ เเพทย์เจริญ
10 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 310ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
11 ศ21101 ทัศนศิลป์ 606ครูขวัญฤดี เพชรศรี
12 ส21101 สังคมศึกษา 1 403ครูมาเรียม โรจนาวี
13 ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
14 อ20201 815ครูA
15 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 808ครูวนิดา แสงสว่าง
16 โฮมรูม 702ครูนิภาพร นนธิสอน File does not exist

บันทึกการสอน 109

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8