ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gkf-hzxu-xmc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

โฮมรูม
ครูวรามน
2401

อ20204
ครูDavid
205

ค22102
ครูธนยพร
2401

ว22102
ครูอรรณพ
2401

ส22104
ครูรชยา
2401

อ22102
ครูชลธิชา
2401

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2401

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

โฮมรูม
ครูวรามน
2401

ท22102
ครูรจนา
2401

อ22102
ครูชลธิชา
2401

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2401

ส22102
ครูสรารัตน์
2401

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

อ20210
ครูสมพงษ์
2401

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

โฮมรูม
ครูวรามน
2401

อ20210
ครูสมพงษ์
2401

ส20202
ครูชนสรณ์
2401

พ22104
ครูศรัทธา
2401

จ20204
ครูเบญจมาศ
2401

ท22102
ครูรจนา
2401

ก20913
ครูวันทิพย์
2401

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

โฮมรูม
ครูวรามน
2401

ค22102
ครูธนยพร
2401

ว22102
ครูอรรณพ
2401

ส22102
ครูสรารัตน์
2401

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ส22104
ครูรชยา
2401

จ20204
ครูเบญจมาศ
2401

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

โฮมรูม
ครูวรามน
2401

ท22102
ครูรจนา
2401

อ22102
ครูชลธิชา
2401

ค22206
ครูวิรยา
2401

ค22102
ครูธนยพร
2401

ว22102
ครูอรรณพ
2401

พ22102
ครูศรัทธา
2401

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
6 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
9 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ศ22101 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
11 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
12 ส22102 สังคมศึกษา 4 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
13 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
14 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
16 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T123ครูรจนา การามา File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T729ครูวรามน บุญเจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8