ห้องเรียน Online

201 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/gkf-hzxu-xmc

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 201

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

อ20203
ครูDavid
205

ค22101
ครูธนยพร
2401

ว22101
ครูอรรณพ
2401

ส22103
ครูรชยา
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

ศ22102
ครูธิภาพร
2401

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

ท22101
ครูรจนา
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

ว22101
ครูอรรณพ
2401

ส20201
ครูชนสรณ์
2401

อ20209
ครูสมพงษ์
2401

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

อ20209
ครูสมพงษ์
2401

ว22101
ครูอรรณพ
2401

ส22101
ครูสรารัตน์
2401

จ20203
ครูเบญจมาศ
2401

ท22101
ครูรจนา
2401

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

ค22101
ครูธนยพร
2401

ง22101
ครูวรามน
คอม2

ส22101
ครูสรารัตน์
2401

ส22103
ครูรชยา
2401

จ20203
ครูเบญจมาศ
2401

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูรจนา
2401

ค22205
ครูวิรยา
2401

อ22101
ครูชลธิชา
2401

ท22101
ครูรจนา
2401

ค22101
ครูธนยพร
2401

พ22101
ครูศรัทธา
2401

แผนการสอนระยะยาว 201

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 215ครูธนยพร กุลวงษ์
2 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง22101 การงานอาชีพ 2 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 จ20203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท22101 ภาษาไทย 3 111ครูรจนา การามา
6 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 316ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
8 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
9 ส20201 ท้องถิ่นของเรา 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
10 ส22101 สังคมศึกษา 3 417ครูสรารัตน์ บุญสาลี
11 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
12 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
13 อ20209 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 3 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
14 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
15 โฮมรูม 111ครูรจนา การามา File does not exist

บันทึกการสอน 201

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8