ห้องเรียน Online

202 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/qfr-rqvc-mxg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 202

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูประภาพร
2402

โฮมรูม
ครูอรรณพ
2402

ส22104
ครูประภาพร
2402

ท22102
ครูรจนา
2402

ก20913
ครูวันทิพย์
2402

ค22102
ครูธนยพร
2402

จ20204
ครูเบญจมาศ
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2402

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูประภาพร
2402

โฮมรูม
ครูอรรณพ
2402

ง22101
ครูวรามน
2402

ว22102
ครูอรรณพ
2402

ค22206
ครูวิรยา
2402

อ20210
ครูสมพงษ์
2402

อ22102
ครูชลธิชา
2402

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูประภาพร
2402

โฮมรูม
ครูอรรณพ
2402

ค22102
ครูธนยพร
2402

ส22102
ครูพรพิมล
2402

จ20204
ครูเบญจมาศ
2402

ท22102
ครูรจนา
2402

ส20202
ครูชนสรณ์
2402

พ22102
ครูศรัทธา
2402

พ22104
ครูศรัทธา
2402

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูประภาพร
2402

โฮมรูม
ครูอรรณพ
2402

อ20204
ครูDavid
205

อ22102
ครูชลธิชา
2402

ส22104
ครูประภาพร
2402

ว22102
ครูอรรณพ
2402

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2402

ท22102
ครูรจนา
2402

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูประภาพร
2402

โฮมรูม
ครูอรรณพ
2402

อ20210
ครูสมพงษ์
2402

ค22102
ครูธนยพร
2402

ส22102
ครูพรพิมล
2402

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
2402

ง22101
ครูวรามน
2402

ว22102
ครูอรรณพ
2402

แผนการสอนระยะยาว 202

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง22101 การงานอาชีพ 2 T729ครูวรามน บุญเจริญ
6 จ20204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
8 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
12 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ส22102 สังคมศึกษา 4 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
15 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
16 อ20210 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 4 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
17 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข File does not exist

บันทึกการสอน 202

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8