ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/txc-baix-yhi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

อ22101
ครูธวัลกร
2403

ว20223
ครูวงศกร
2403

อ20203
ครูDavid
205

ค22101
ครูภคพล
2403

ศ22102
ครูธิภาพร
2403

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ว22101
ครูอรรณพ
2403

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2403

พ22101
ครูศรัทธา
2403

ท22101
ครูปัทมา
2403

ว20223
ครูวงศกร
2403

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ส22103
ครูรชยา
2403

ส22101
ครูสรารัตน์
2403

ง22101
ครูวรามน
คอม2

อ22101
ครูธวัลกร
2403

แนะแนว2
ครูวันทิพย์
2403

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ค22101
ครูภคพล
2403

ท22101
ครูปัทมา
2403

ส22103
ครูรชยา
2403

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2403

ว22101
ครูอรรณพ
2403

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ว22101
ครูอรรณพ
2403

ส22101
ครูสรารัตน์
2403

ค22101
ครูภคพล
2403

อ22101
ครูธวัลกร
2403

ท22101
ครูปัทมา
2403

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ง22101 การงานอาชีพ 2 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท22101 ภาษาไทย 3 109ครูปัทมา มากดี
5 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
6 ว20223 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 304ครูวงศกร เอกทัตร
7 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 316ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
8 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
9 ส22101 สังคมศึกษา 3 417ครูสรารัตน์ บุญสาลี
10 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
11 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
12 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 806ครูธวัลกร อาจสาลี
13 แนะแนว2 กิจกรรมแนะแนว ม.2 904ครูวันทิพย์ ซอมิ
14 โฮมรูม 601ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8