ห้องเรียน Online

203 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/txc-baix-yhi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 203

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

อ22102
ครูธวัลกร
2403

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2403

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ค22102
ครูภคพล
2403

ว20224
ครูวรรณวิมล
2403

อ20204
ครูDavid
205

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ท22102
ครูปัทมา
2402

พ22102
ครูศรัทธา
2403

ว22102
ครูอรรณพ
2403

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2403

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2403

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ส22104
ครูรชยา
2403

ส22102
ครูสรารัตน์
2403

ค22202
ครูวัชราภรณ์
2403

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ก20913
ครูวันทิพย์
2403

อ22102
ครูธวัลกร
2403

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ค22102
ครูภคพล
2403

ท22102
ครูปัทมา
2403

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ส22104
ครูรชยา
2403

ว22102
ครูอรรณพ
2403

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูธิภาพร
2403

ว22102
ครูอรรณพ
2403

ว20224
ครูวรรณวิมล
2403

ส22102
ครูสรารัตน์
2403

อ22102
ครูธวัลกร
2403

ค22102
ครูภคพล
2403

ท22102
ครูปัทมา
2403

แผนการสอนระยะยาว 203

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T231ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ท22102 ภาษาไทย 4 T130ครูปัทมา มากดี
5 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
6 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 T322ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
9 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
10 ศ22101 ทัศนศิลป์ T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี
11 ส22102 สังคมศึกษา 4 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
12 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
13 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
14 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
15 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T611ครูธิภาพร แจ่มดวง File does not exist

บันทึกการสอน 203

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8