ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/shg-yozy-cro

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูพรพิมล
412

ท22101
ครูรจนา
2404

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

ค22101
ครูภคพล
2404

ว20223
ครูวงศกร
2404

แนะแนว2
ครูวันทิพย์
2404

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูพรพิมล
412

ส22103
ครูประภาพร
2404

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

อ20203
ครูDavid
205

ว20223
ครูวงศกร
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูพรพิมล
412

ส22101
ครูพรพิมล
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2404

ส22101
ครูพรพิมล
2404

ศ22102
ครูธิภาพร
2404

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูพรพิมล
412

ท22101
ครูรจนา
2404

ค22101
ครูภคพล
2404

พ22101
ครูศรัทธา
2404

ส22103
ครูประภาพร
2404

ค22201
ครูวัชราภรณ์
2404

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูพรพิมล
412

ว22101
ครูอารีรัตน์
2404

ท22101
ครูรจนา
2404

อ22101
ครูธวัลกร
2404

ค22101
ครูภคพล
2404

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ท22101 ภาษาไทย 3 111ครูรจนา การามา
4 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
5 ว20223 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 304ครูวงศกร เอกทัตร
6 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
7 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
8 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
9 ส22101 สังคมศึกษา 3 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
10 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
11 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
12 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 806ครูธวัลกร อาจสาลี
13 แนะแนว2 กิจกรรมแนะแนว ม.2 904ครูวันทิพย์ ซอมิ
14 โฮมรูม 412ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8