ห้องเรียน Online

204 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/shg-yozy-cro

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 204

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2404

ท22102
ครูรจนา
2404

ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

ค22102
ครูธนยพร
2404

อ20204
ครูDavid
204

ก20913
ครูวันทิพย์
2404

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2404

ส22104
ครูประภาพร
2404

ง22101
ครูวรามน
2404

ท22102
ครูรจนา
2404

ค22102
ครูธนยพร
2404

ว20224
ครูวรรณวิมล
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2404

ว20224
ครูวรรณวิมล
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

ส22102
ครูพรพิมล
2404

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2404

ค22202
ครูสุภนิดา
2404

ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2404

ท22102
ครูรจนา
2404

ส22104
ครูประภาพร
2404

ส22102
ครูพรพิมล
2404

ค22102
ครูธนยพร
2404

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2404

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูพรพิมล
2404

ว22102
ครูอารีรัตน์
2404

ค22202
ครูสุภนิดา
2404

ง22101
ครูวรามน
2404

พ22102
ครูศรัทธา
2404

อ22102
ครูธวัลกร
2404

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 1

แผนการสอนระยะยาว 204

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T229ครูธนยพร กุลวงษ์
4 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ง22101 การงานอาชีพ 2 T729ครูวรามน บุญเจริญ
6 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
7 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 T322ครูวรรณวิมล บรรลือ
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี
12 ส22102 สังคมศึกษา 4 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
13 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
14 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T433ครูพรพิมล อาจชอบการ File does not exist

บันทึกการสอน 204

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8