ห้องเรียน Online

205 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ttu-tipr-xce

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 205

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูภคพล
509

ค22102
ครูภคพล
ศูนย์คอม ฯ

อ22102
ครูชลธิชา
ศูนย์คอม

ว22102
ครูจีรนันท์
ศูนย์คอม

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ท22102
ครูรจนา
ศูนย์คอม

ว22242
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 4

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูภคพล
509

ส22102
ครูสรารัตน์
ศูนย์คอม

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ค22204
ครูภคพล
ศูนย์คอมฯ

อ22102
ครูชลธิชา
ศูนย์คอม

ว20212
ครูพิชาณัสม์
ศูนย์คอม

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูภคพล
509

ว22102
ครูจีรนันท์
ศูนย์คอม

ส22104
ครูรชยา
ศูนย์คอม

ท22102
ครูรจนา
ศูนย์คอม

ค22102
ครูภคพล
ศูนย์คอมฯ

ศ22101
ครูขวัญฤดี
ศูนย์คอม

ส22102
ครูสรารัตน์
ศูนย์คอม

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูภคพล
509

อ22102
ครูชลธิชา
ศูนย์คอม

ค22102
ครูภคพล
ศูนย์คอมฯ

ว20224
ครูรุ้งตะวัน
ศูนย์คอม

ศ22101
ครูขวัญฤดี
ศูนย์คอม

ค22202
ครูสุภนิดา
ศูนย์คอมฯ

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูภคพล
509

อ20204
ครูDavid
205

ว22102
ครูจีรนันท์
ศูนย์คอม

พ22102
ครูศรัทธา
อบจ.

พ22104
ครูศรัทธา
อบจ.

ท22102
ครูรจนา
407

ก20913
ครูวันทิพย์
ศูนย์คอม

ส22104
ครูรชยา
ศูนย์คอม

แผนการสอนระยะยาว 205

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
3 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
6 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
8 ว20212 เคมีเบื้องต้น 2 T334ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว20224 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 4 T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
10 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T331ครูจีรนันท์ ซันซี
11 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
12 ว22242 หุ่นยนต์ 4 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
13 ศ22101 ทัศนศิลป์ T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี
14 ส22102 สังคมศึกษา 4 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
15 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
16 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
17 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T228ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 205

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8