ห้องเรียน Online

205 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/ttu-tipr-xce

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 205

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูภคพล
215

ว22101
ครูจีรนันท์
509

อ22101
ครูชลธิชา
509

ท22101
ครูรจนา
509

ว22241
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ว20223
ครูพิมพ์พนิต
509

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูภคพล
215

ส22101
ครูสรารัตน์
509

ค22203
ครูภคพล
509

ท22101
ครูรจนา
509

อ22101
ครูชลธิชา
509

ว22101
ครูจีรนันท์
509

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูภคพล
215

ท22101
ครูรจนา
509

ส22103
ครูรชยา
509

ค22101
ครูภคพล
509

ส22101
ครูสรารัตน์
509

ศ22102
ครูธิภาพร
215

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูภคพล
215

ว20211
ครูจีรนันท์
509

อ22101
ครูชลธิชา
509

ค22201
ครูจันทิมา
509

ง22101
ครูวรามน


ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูภคพล
215

อ20203
ครูDavid
205

ค22101
ครูภคพล
509

ว22101
ครูจีรนันท์
509

พ22101
ครูศรัทธา
509

ส22103
ครูรชยา
509

แผนการสอนระยะยาว 205

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค22203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
4 ง22101 การงานอาชีพ 2 707ครูวรามน บุญเจริญ
5 ท22101 ภาษาไทย 3 111ครูรจนา การามา
6 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
7 ว20211 เคมีเบื้องต้น 1 311ครูจีรนันท์ ซันซี
8 ว20223 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 3 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 311ครูจีรนันท์ ซันซี
10 ว22241 หุ่นยนต์ 3 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
11 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
12 ส22101 สังคมศึกษา 3 417ครูสรารัตน์ บุญสาลี
13 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
14 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
15 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
16 โฮมรูม 213ครูภคพล ใหม่สุยะ File does not exist

บันทึกการสอน 205

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8