ห้องเรียน Online

206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/hso-xfww-vvx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 206

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูJudith Kemunto
404

โฮมรูม
ครูชลธิชา
404

Ma22104
ครูChenee Meno
407

อ22208
ครูJessila Ronquillo
407

ง22101
ครูวรามน
407

ท22102
ครูรจนา
407

อ22108
ครูJudith Kemunto
406

ศ22102
ครูธิภาพร
407

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูJudith Kemunto
404

โฮมรูม
ครูชลธิชา
404

Sci22104
ครูPaulo Natal
407

ส22104
ครูประภาพร
407

Ma22104
ครูChenee Meno
407

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 4

อ22108
ครูJudith Kemunto
407

ก20913
ครูวันทิพย์
407

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูJudith Kemunto
404

โฮมรูม
ครูชลธิชา
404

อ22108
ครูJudith Kemunto
407

ท22102
ครูรจนา
407

อ22208
ครูJessila Ronquillo
407

Ma22208
ครูChenee Meno
407

Sci22104
ครูPaulo Natal
407

อ20216
ครูDavid
205

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูJudith Kemunto
404

โฮมรูม
ครูชลธิชา
404

พ22102
ครูศรัทธา
407

พ22104
ครูศรัทธา
407

ท22102
ครูรจนา
407

ศ22102
ครูธิภาพร
407

ง22101
ครูวรามน
407

ส22102
ครูพรพิมล
407

อ22210
ครูJudith Kemunto
407

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูJudith Kemunto
404

โฮมรูม
ครูชลธิชา
404

อ22210
ครูJudith Kemunto
407

อ20204
ครูDavid
407

Ma22104
ครูChenee Meno
407

Sci22104
ครูPaulo Natal
407

ส22102
ครูพรพิมล
407

ส22104
ครูประภาพร
407

แผนการสอนระยะยาว 206

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
2 Ma22104 Mathematics 4 T875ครูChenee Meno Sarsosa
3 Ma22208 Enhance Mathematical Skills 4 T875ครูChenee Meno Sarsosa
4 Sci22104 Science 4 T863ครูPaulo Natal Silverstre
5 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
6 ง22101 การงานอาชีพ 2 T729ครูวรามน บุญเจริญ
7 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
8 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
11 ส22102 สังคมศึกษา 4 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
12 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
13 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
14 อ20216 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ22108 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
16 อ22208 English 4 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
17 อ22210 Paragraph Writing 2 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T853ครูJudith Kemunto Ontitah File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 206

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8