ห้องเรียน Online

206 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/hso-xfww-vvx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 206

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูชลธิชา
407

Ma22103
ครูChenee Meno
404

อ22205
ครูJessila Ronquillo
404

พ22101
ครูศรัทธา
404

อ22107
ครูJudith Kemunto
404

ท22101
ครูรจนา
404

ศ22101
ครูยุทธพงศ์
407

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
407

Ma22103
ครูChenee Meno
404

ส22103
ครูประภาพร
404

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

อ22205
ครูJessila Ronquillo
404

อ22107
ครูJudith Kemunto
404

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
407

อ22107
ครูJudith Kemunto
404

ท22101
ครูรจนา
404

อ20215
ครูDavid
204

Ma22207
ครูChenee Meno
405

Sci22103
ครูPaulo Natal
404

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
407

Sci22103
ครูPaulo Natal
404

ท22101
ครูรจนา
404

อ22209
ครูJudith Kemunto
404

ส22101
ครูพรพิมล
404

อ20215
ครูDavid
404

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
407

อ22209
ครูJudith Kemunto
404

Ma22103
ครูChenee Meno
404

ส22101
ครูพรพิมล
404

Sci22103
ครูPaulo Natal
404

ส22103
ครูประภาพร
404

แผนการสอนระยะยาว 206

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma22103 819ครูChenee Meno Sarsosa
2 Ma22207 819ครูChenee Meno Sarsosa
3 Sci22103 818ครูPaulo Natal Silverstre
4 ท22101 ภาษาไทย 3 111ครูรจนา การามา
5 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
6 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
7 ศ22101 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
8 ส22101 สังคมศึกษา 3 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
9 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
10 อ20215 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 9 816ครูDavid Velazquez
11 อ22107 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 820ครูJudith Kemunto Ontitah
12 อ22205 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3 (Literature 3) 822ครูJessila Ronquillo Garcia
13 อ22209 Paragraph Writing 1 820ครูJudith Kemunto Ontitah
14 โฮมรูม 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก File does not exist

บันทึกการสอน 206

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8