ห้องเรียน Online

207 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/xui-edea-otd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 207

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2405

โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

อ20204
ครูDavid
205

ส20202
ครูชนสรณ์
2405

อ22102
ครูธวัลกร
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ส22104
ครูรชยา
2405

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2405

โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์
2405

ค22206
ครูวิรยา
2405

ท22102
ครูรจนา
2405

ก20913
ครูวันทิพย์
2405

ศ22102
ครูธิภาพร
2405

ส22102
ครูสรารัตน์
2405

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2405

โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์
2405

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 3

ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

ง20214
ครูเรือนคำ
2405

พ22102
ครูศรัทธา
2405

ง20246
ครูดวงเดือน
2405

ง20250
ครูพนัส
อุตฯ

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2405

โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์
2405

ส22104
ครูรชยา
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

ท22102
ครูรจนา
2405

อ22102
ครูธวัลกร
2405

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 4

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสรารัตน์
2405

โฮมรูม
ครูพิชัยณรงค์
2405

อ22102
ครูธวัลกร
2405

ว22102
ครูอารีรัตน์
2405

ศ22102
ครูธิภาพร
2405

ค22102
ครูสุภนิดา
2405

ท22102
ครูรจนา
2405

ส22102
ครูสรารัตน์
2405

แผนการสอนระยะยาว 207

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20205 อาหารไทย T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20214 การถักโครเชต์ T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
7 ง20250 ช่างซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้าน T722ครูพนัส แควน้อย
8 ท22102 ภาษาไทย 4 T123ครูรจนา การามา
9 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
12 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
13 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
14 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
15 ส22102 สังคมศึกษา 4 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
16 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
17 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
18 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร File does not exist

บันทึกการสอน 207

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8