ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/yhr-fupn-sju

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ว22101
ครูอารีรัตน์
2406

ส22101
ครูพรพิมล
2406

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอม4

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ส22103
ครูประภาพร
2406

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

อ22101
ครูชลธิชา
2406

ค22205
ครูวิรยา
2406

ท22101
ครูธีรพล
2406

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ส20201
ครูชนสรณ์
2406

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

อ22101
ครูชลธิชา
2406

ค22101
ครูสุภนิดา
2406

ส22103
ครูประภาพร
2406

ท22101
ครูธีรพล
2406

ว22101
ครูอารีรัตน์
2406

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2406

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ง20214
ครูเรือนคำ
2406

ง20205
ครูจงกลนี
คหกรรม

ท22101
ครูธีรพล
2406

อ20203
ครูDavid
205

พ22101
ครูศรัทธา
2406

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ง20246
ครูดวงเดือน
2406

ง20250
ครูพนัส
อุตฯ

ว22101
ครูอารีรัตน์
2406

ส22101
ครูพรพิมล
2406

อ22101
ครูชลธิชา
2406

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 209ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
2 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20205 อาหารไทย 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
4 ง20214 การถักโครเชต์ 701ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
5 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ง20250 ช่างซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้าน 708ครูพนัส แควน้อย
7 ท22101 ภาษาไทย 3 104ครูธีรพล คำมะโน
8 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
9 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
10 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 322ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ 606ครูขวัญฤดี เพชรศรี
12 ส20201 ท้องถิ่นของเรา 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 412ครูพรพิมล อาจชอบการ
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 810ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
17 โฮมรูม 904ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8