ห้องเรียน Online

208 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/yhr-fupn-sju

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 208

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูเรือนคำ
2406

โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ว22102
ครูอารีรัตน์
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

ส22102
ครูพรพิมล
2406

ง22101
ครูวรามน
2406

ศ22102
ครูธิภาพร
2406

ก20913
ครูวันทิพย์
2406

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูเรือนคำ
2406

โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

อ22102
ครูชลธิชา
2406

ค22206
ครูวิรยา
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

ว22102
ครูอารีรัตน์
2406

ส20202
ครูชนสรณ์
2406

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูเรือนคำ
2406

โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

อ22102
ครูชลธิชา
2406

ค22102
ครูสุภนิดา
2406

ส22104
ครูประภาพร
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

ง22101
ครูวรามน
2406

ศ22102
ครูธิภาพร
2406

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูเรือนคำ
2406

โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

ง20214
ครูเรือนคำ
2406

com2
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 4

อ20204
ครูDavid
205

อ22102
ครูชลธิชา
2406

ท22102
ครูธีรพล
2406

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูเรือนคำ
2406

โฮมรูม
ครูวันทิพย์
2406

ง20246
ครูดวงเดือน
2406

ง20250
ครูพนัส
อุตฯ

ส22104
ครูประภาพร
2406

ส22102
ครูพรพิมล
2406

พ22102
ครูศรัทธา
2406

พ22104
ครูศรัทธา
2406

ว22102
ครูอารีรัตน์
2406

แผนการสอนระยะยาว 208

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com2 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
2 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20205 อาหารไทย T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20214 การถักโครเชต์ T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
7 ง20246 การนวดเพื่อสุขภาพ T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
8 ง20250 ช่างซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้าน T722ครูพนัส แควน้อย
9 ง22101 การงานอาชีพ 2 T729ครูวรามน บุญเจริญ
10 ท22102 ภาษาไทย 4 T108ครูธีรพล คำมะโน
11 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
12 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
13 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
14 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
15 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
16 ส22102 สังคมศึกษา 4 T433ครูพรพิมล อาจชอบการ
17 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
18 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
19 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T868ครูชลธิชา สร้อยจันทึก
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม File does not exist
21 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T906ครูวันทิพย์ ซอมิ File does not exist

บันทึกการสอน 208

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8