ห้องเรียน Online

209 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wum-quaw-daw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 209

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

ว22101
ครูอรรณพ
2407

ส22103
ครูรชยา
2407

ค22101
ครูสุภนิดา
2407

ส22101
ครูสรารัตน์
2407

ท22101
ครูปัทมา
2407

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

ง22101
ครูวรามน
คอม3

ท22101
ครูปัทมา
2407

ส20201
ครูชนสรณ์
2407

อ22101
ครูธวัลกร
2407

พ22101
ครูศรัทธา
2407

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

ง20203
ครูศรมณีย์
เยเกอรี่

ง20250
ครูพนัส
อุตฯ

อ22101
ครูธวัลกร
2407

ค22101
ครูสุภนิดา
2407

ว22101
ครูอรรณพ
2407

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

ท22101
ครูปัทมา
2407

อ20203
ครูDavid
205

ค22101
ครูสุภนิดา
2407

ค22205
ครูวิรยา
2407

ส22101
ครูสรารัตน์
2407

ศ22101
ครูขวัญฤดี
2407

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

ง20214
ครูเรือนคำ
2407

ง20205
ครูจงกลนี
คหกรรม

ส22103
ครูรชยา
2407

ว22101
ครูอรรณพ
2407

อ22101
ครูธวัลกร
2407

แผนการสอนระยะยาว 209

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 209ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
2 ค22205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20203 การผลิตเครื่องดื่ม 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
4 ง20205 อาหารไทย 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20214 การถักโครเชต์ 701ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20250 ช่างซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้าน 708ครูพนัส แควน้อย
7 ง22101 การงานอาชีพ 2 707ครูวรามน บุญเจริญ
8 ท22101 ภาษาไทย 3 109ครูปัทมา มากดี
9 พ22101 สุขศึกษา 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 316ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
11 ศ22101 ทัศนศิลป์ 606ครูขวัญฤดี เพชรศรี
12 ส20201 ท้องถิ่นของเรา 414ครูชนสรณ์ มะยาระ
13 ส22101 สังคมศึกษา 3 417ครูสรารัตน์ บุญสาลี
14 ส22103 ประวัติศาสตร์ 2 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
15 อ20203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
16 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 806ครูธวัลกร อาจสาลี
17 โฮมรูม 505ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist

บันทึกการสอน 209

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8