ห้องเรียน Online

209 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/wum-quaw-daw

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 209

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

โฮมรูม
ครูขวัญฤดี
2407

ศ22102
ครูธิภาพร
2407

ส22104
ครูรชยา
2407

ส22102
ครูสรารัตน์
2407

ค22102
ครูสุภนิดา
2407

ว22102
ครูอรรณพ
2407

ท22102
ครูปัทมา
2407

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

โฮมรูม
ครูขวัญฤดี
2407

ศ22102
ครูธิภาพร
2407

ท22102
ครูปัทมา
2407

พ22102
ครูศรัทธา
2407

อ22102
ครูธวัลกร
2407

ส20202
ครูชนสรณ์
2407

ส22104
ครูรชยา
2407

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

โฮมรูม
ครูขวัญฤดี
2407

ง20211
ครูกุลวดี
2407

ง20203
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

ค22102
ครูสุภนิดา
2407

อ22102
ครูธวัลกร
2407

ว22102
ครูอรรณพ
2407

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

โฮมรูม
ครูขวัญฤดี
2407

ว22105
ครูพิชัยณรงค์
คอมฯ 2

อ20204
ครูDavid
205

ว22102
ครูอรรณพ
2407

ค22206
ครูวิรยา
2407

ส22102
ครูสรารัตน์
2407

พ22104
ครูศรัทธา
สนาม2

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูศรัทธา
2407

โฮมรูม
ครูขวัญฤดี
2407

ง20205
ครูจงกลนี
คหะ

ง20214
ครูเรือนคำ
2407

ค22102
ครูสุภนิดา
2407

ก20913
ครูวันทิพย์
2407

ท22102
ครูปัทมา
2407

อ22102
ครูธวัลกร
2407

แผนการสอนระยะยาว 209

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20913 กิจกรรมแนะแนว 4 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค22206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20203 การผลิตเครื่องดื่ม T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20205 อาหารไทย T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
6 ง20211 การประดิษฐ์เศษวัสดุ T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
7 ง20214 การถักโครเชต์ T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
8 ท22102 ภาษาไทย 4 T130ครูปัทมา มากดี
9 พ22102 สุขศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
10 พ22104 พลศึกษา 4 T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง
11 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
12 ว22105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 T728ครูพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร
13 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
14 ส20202 โลกในยุคปัจจุบัน T434ครูชนสรณ์ มะยาระ
15 ส22102 สังคมศึกษา 4 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
16 ส22104 พระพุทธศาสนา 2 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
17 อ20204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
18 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 T848ครูธวัลกร อาจสาลี
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T514ครูศรัทธา เสาะเเสวง File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T614ครูขวัญฤดี เพชรศรี File does not exist

บันทึกการสอน 209

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8