ห้องเรียน Online

301 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bsk-hyqb-acf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 301

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุุรีย์
2301

ว23101
ครูสุุรีย์
2301

อ20211
ครูปัถย์
2301

อ23101
ครูสมพงษ์
2301

ค23205
ครูวิรยา
2301

ส23103
ครูวรเชษฐ์
2301

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุุรีย์
2301

อ20205
ครูMatthew
204

ท23101
ครูกันต์กวี
2301

พ23101
ครูธานินทร์
2301

ส23103
ครูวรเชษฐ์
2301

ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุุรีย์
2301

ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

อ23101
ครูสมพงษ์
2301

ว23101
ครูสุุรีย์
2301

ส23101
ครูนิพนธ์
2301

ศ23101
ครูวจี
2301

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุุรีย์
2301

จ20205
ครูเบญจมาศ
2301

ค23101
ครูสิทธินันท์
2301

ท23101
ครูกันต์กวี
2301

ง23101
ครูอุดม


อ23101
ครูสมพงษ์
2301

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุุรีย์
2301

ท23101
ครูกันต์กวี
2301

ส23101
ครูนิพนธ์
2301

จ20205
ครูเบญจมาศ
2301

อ20211
ครูปัถย์
2301

ว23101
ครูสุุรีย์
2301

แผนการสอนระยะยาว 301

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
2 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง23101 การงานอาชีพ 3 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
4 จ20205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท23101 ภาษาไทย 5 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
7 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
8 ศ23101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
9 ส23101 สังคมศึกษา 5 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
10 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 406ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
11 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
12 อ20211 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 5 803ครูปัถย์ มะยาระ
13 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
14 โฮมรูม 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 301

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8