ห้องเรียน Online

301 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/ook-zpts-izg

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 301

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสุรีย์
2301

โฮมรูม
ครูอุดม
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

อ20212
ครูปัถย์
2301

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ค23206
ครูวิรยา
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ส23104
ครูวรเชษฐ์
2301

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสุรีย์
2301

โฮมรูม
ครูอุดม
2301

อ20206
ครูMatthew
204

ท23102
ครูกันต์กวี
2301

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2301

ส23104
ครูวรเชษฐ์
2301

ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

พ23102
ครูธานินทร์
2301

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสุรีย์
2301

โฮมรูม
ครูอุดม
2301

ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ส23102
ครูนิพนธ์
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

ศ23102
ครูศศิวิมล
2301

ญ20206
ครูจีรภัทร
2301

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสุรีย์
2301

โฮมรูม
ครูอุดม
2301

จ20206
ครูเบญจมาศ
2301

ศ23102
ครูศศิวิมล
2301

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ท23102
ครูกันต์กวี
2301

อ23102
ครูสมพงษ์
2301

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสุรีย์
2301

โฮมรูม
ครูอุดม
2301

ท23102
ครูกันต์กวี
2301

ส23102
ครูนิพนธ์
2301

ค23102
ครูสิทธินันท์
2301

อ20212
ครูปัถย์
2301

จ20206
ครูเบญจมาศ
2301

ว23102
ครูสุรีย์
2301

แผนการสอนระยะยาว 301

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ญ20206 ญี่ปุ่นน่ารู้ T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
6 ท23102 ภาษาไทย 6 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
7 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
8 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
10 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 T732ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส23102 สังคมศึกษา 5 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
13 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
14 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
15 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 T834ครูปัถย์ มะยาระ
16 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T336ครูสุรีย์ นพวงษ์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล File does not exist

บันทึกการสอน 301

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8