ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/twe-fqua-yes

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูวิรยา
2302

โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ค23206
ครูวิรยา
2302

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 3

อ23102
ครูสมพงษ์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

ศ23102
ครูศศิวิมล
2302

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูวิรยา
2302

โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

ว23102
ครูสุรีย์
2302

ส23104
ครูสรารัตน์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

จ20206
ครูเบญจมาศ
2302

ง23101
ครูอุดม
2302

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูวิรยา
2302

โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ว23102
ครูสุรีย์
2302

อ20212
ครูวนิดา
2302

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ส23102
ครูประภาพร
2302

ท23102
ครูสุพรรษา
2302

พ23102
ครูธานินทร์
2302

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูวิรยา
2302

โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

อ23102
ครูสมพงษ์
2302

อ20206
ครูMatthew
204

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2302

ว23102
ครูสุรีย์
2302

อ20212
ครูวนิดา
2302

ส23104
ครูสรารัตน์
2302

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูวิรยา
2302

โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2302

ส23102
ครูประภาพร
2302

ศ23102
ครูศศิวิมล
2302

อ23102
ครูสมพงษ์
2302

ง23101
ครูอุดม
2302

จ20206
ครูเบญจมาศ
2302

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T231ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง23101 การงานอาชีพ 3 T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
6 จ20206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
7 ท23102 ภาษาไทย 6 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส23102 สังคมศึกษา 5 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
13 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T437ครูสรารัตน์ บุญสาลี
14 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
15 อ20212 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 6 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
16 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T222ครูวิรยา เชื่อมทอง File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T231ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8