ห้องเรียน Online

302 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/twe-fqua-yes

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 302

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ค23205
ครูวิรยา
2302

อ23101
ครูสมพงษ์
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

ส23103
ครูวรเชษฐ์
2302

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ส23103
ครูวรเชษฐ์
2302

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

จ20205
ครูเบญจมาศ
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

ว23101
ครูสุุรีย์
2302

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ว23101
ครูสุุรีย์
2302

อ20211
ครูวนิดา
2302

ท23101
ครูสุพรรษา
2302

ส23101
ครูประภาพร
2302

พ23101
ครูธานินทร์
2302

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

อ23101
ครูสมพงษ์
2302

อ20205
ครูMatthew
204

อ20211
ครูวนิดา
2302

ว23101
ครูสุุรีย์
2302

ว23105
ครูประทีป
คอม3

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวัชราภรณ์
2302

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2302

ส23101
ครูประภาพร
2302

ศ23101
ครูวจี
2302

อ23101
ครูสมพงษ์
2302

จ20205
ครูเบญจมาศ
2302

แผนการสอนระยะยาว 302

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
2 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 จ20205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
4 ท23101 ภาษาไทย 5 107ครูสุพรรษา คำอ่วน
5 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
6 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
7 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 324ครูประทีป คล่องจิต
8 ศ23101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
9 ส23101 สังคมศึกษา 5 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
10 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 406ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
11 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
12 อ20211 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ 5 808ครูวนิดา แสงสว่าง
13 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
14 โฮมรูม 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท File does not exist

บันทึกการสอน 302

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8