ห้องเรียน Online

303 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/pwk-msxu-nfx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 303

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

พ23102
ครูธานินทร์
2303

ว20226
ครูสุรีย์
2303

ส23104
ครูสมชาย
2303

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ท23102
ครูกันต์กวี
2303

ญ20206
ครูจีรภัทร
2303

ว20226
ครูสุรีย์
2303

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ค23202
ครูสุภนิดา
2303

ศ23102
ครูศศิวิมล
2303

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2303

ว23102
ครูสุรีย์
2303

ท23102
ครูกันต์กวี
2303

ศ23102
ครูศศิวิมล
2303

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

ส23102
ครูนิพนธ์
2303

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ส23104
ครูสมชาย
2303

อ23102
ครูกุลธิดา
2303

ส23102
ครูนิพนธ์
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

ว23102
ครูสุรีย์
2303

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ค23202
ครูสุภนิดา
2303

ค23102
ครูสิทธินันท์
2303

ว23102
ครูสุรีย์
2303

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ท23102
ครูกันต์กวี
2303

อ20206
ครูMatthew
205

แผนการสอนระยะยาว 303

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ญ20206 ญี่ปุ่นน่ารู้ T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
5 ท23102 ภาษาไทย 6 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
7 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
8 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
9 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
10 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 T732ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T616ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส23102 สังคมศึกษา 5 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
13 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
14 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
15 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 303

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8