ห้องเรียน Online

303 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/pwk-msxu-nfx

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 303

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

อ23101
ครูกุลธิดา
2303

ส23101
ครูนิพนธ์
2303

ว20225
ครูสุุรีย์
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

ส23103
ครูสรารัตน์
2303

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ท23101
ครูกันต์กวี
2303

ว20225
ครูสุุรีย์
2303

แนะแนว3
ครูรุ่งทิวา
2303

ศ23101
ครูวจี
2303

ค23201
ครูสุภนิดา
2303

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ส23103
ครูสรารัตน์
2303

ว23101
ครูสุุรีย์
2303

ส23101
ครูนิพนธ์
2303

ท23101
ครูกันต์กวี
2303

อ23101
ครูกุลธิดา
2303

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ง23101
ครูอุดม


อ23101
ครูกุลธิดา
2303

ว23101
ครูสุุรีย์
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

พ23101
ครูธานินทร์
2303

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูรุ่งทิวา
2303

ค23201
ครูสุภนิดา
2303

ค23101
ครูสิทธินันท์
2303

อ20205
ครูMatthew
204

ว23101
ครูสุุรีย์
2303

ท23101
ครูกันต์กวี
2303

แผนการสอนระยะยาว 303

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
2 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 209ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ง23101 การงานอาชีพ 3 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
4 ท23101 ภาษาไทย 5 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
5 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
6 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
7 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
8 ศ23101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
9 ส23101 สังคมศึกษา 5 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
10 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 417ครูสรารัตน์ บุญสาลี
11 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
12 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
13 แนะแนว3 กิจกรรมแนะแนว ม.3 901ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
14 โฮมรูม 901ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ File does not exist

บันทึกการสอน 303

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8