ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/dpj-orwz-cns

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

โฮมรูม
ครูวจี
2304

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2304

พ23102
ครูธานินทร์
2304

ศ23102
ครูธิภาพร
2304

พ23104
ครูธานินทร์
23104

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 3

ส23102
ครูประภาพร
2304

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

โฮมรูม
ครูวจี
2304

อ23102
ครูกุลธิดา
2304

ว23102
ครูมานัส
2304

ส23104
ครูวรเชษฐ์
2304

อ20206
ครูMatthew
205

ญ20206
ครูจีรภัทร
2304

ศ23102
ครูธิภาพร
2304

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

โฮมรูม
ครูวจี
2304

ค23202
ครูสุภนิดา
2304

ส23102
ครูประภาพร
2304

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2304

ว23102
ครูมานัส
2304

ส23104
ครูวรเชษฐ์
2304

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

โฮมรูม
ครูวจี
2304

อ23102
ครูกุลธิดา
2304

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2304

ว20226
ครูสุรีย์
2304

ค23202
ครูสุภนิดา
2304

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

ง23101
ครูอุดม
2304

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

โฮมรูม
ครูวจี
2304

ว20226
ครูสุรีย์
2304

ท23102
ครูสุพรรษา
2304

ง23101
ครูอุดม
2304

ว23102
ครูมานัส
2304

ค23102
ครูวัชราภรณ์
2304

อ23102
ครูกุลธิดา
2304

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T231ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
5 ง23101 การงานอาชีพ 3 T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
6 ญ20206 ญี่ปุ่นน่ารู้ T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
7 ท23102 ภาษาไทย 6 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
11 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
12 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
13 ส23102 สังคมศึกษา 5 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
14 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T424ครูวรเชษฐ์ วรรณสอน
15 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
16 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T128ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T612ครูวจี รจนศิลปี File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8