ห้องเรียน Online

304 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/dpj-orwz-cns

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 304

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2304

พ23101
ครูธานินทร์
2304

ส23103
ครูสมชาย
2304

ส23101
ครูประภาพร
2304

ศ23101
ครูวจี
2304

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

อ23101
ครูกุลธิดา
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

อ20205
ครูMatthew
204

ว23105
ครูประทีป
คอม3

แนะแนว3
ครูรุ่งทิวา
2304

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

ค23201
ครูสุภนิดา
2304

ส23101
ครูประภาพร
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

ว20225
ครูสุุรีย์
2304

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

อ23101
ครูกุลธิดา
2304

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2304

ส23103
ครูสมชาย
2304

ค23201
ครูสุภนิดา
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุพรรษา
2304

ว20225
ครูสุุรีย์
2304

ท23101
ครูสุพรรษา
2304

ค23101
ครูวัชราภรณ์
2304

อ23101
ครูกุลธิดา
2304

ว23101
ครูมานัส
2304

แผนการสอนระยะยาว 304

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
2 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 209ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ท23101 ภาษาไทย 5 107ครูสุพรรษา คำอ่วน
4 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
5 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
6 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
7 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 324ครูประทีป คล่องจิต
8 ศ23101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
9 ส23101 สังคมศึกษา 5 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
10 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
11 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
12 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
13 แนะแนว3 กิจกรรมแนะแนว ม.3 901ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
14 โฮมรูม 107ครูสุพรรษา คำอ่วน File does not exist

บันทึกการสอน 304

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8