ห้องเรียน Online

305 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/sfn-kdrs-fff

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 305

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
511

อ23102
ครูสมพงษ์
304

ก20921
ครูรุ่งทิวา
304

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
304

ท23102
ครูกันต์กวี
304

ว23242
ครูประทีป
คอมฯ 4

ส23102
ครูนิพนธ์
304

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
511

ค23102
ครูกรองทอง
304

ศ23102
ครูธิภาพร
304

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
304

ว20210
ครูนภาพร
304

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
511

ค23102
ครูกรองทอง
304

ท23102
ครูกันต์กวี
304

ว20226
ครูอารีรัตน์
304

พ23102
ครูธานินทร์
304

ว23102
ครูรุ้งตะวัน
304

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

พฤหัส
2021-12-09
ค23202
ครูสุภนิดา
304

โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
511

อ23102
ครูสมพงษ์
304

อ20206
ครูMatthew
204

ท23102
ครูกันต์กวี
304

ว23102
ครูรุ้งตะวัน
304

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
511

ว23102
ครูรุ้งตะวัน
304

ค23102
ครูกรองทอง
304

ค23204
ครูภคพล
304

ส23102
ครูนิพนธ์
304

อ23102
ครูสมพงษ์
304

ศ23102
ครูธิภาพร
304

แผนการสอนระยะยาว 305

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T202ครูกรองทอง ธีระเนตร
3 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 T217ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
4 ค23204 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 6 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
5 ท23102 ภาษาไทย 6 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
7 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
8 ว20210 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 T328ครูนภาพร แสนชมภู
9 ว20226 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 6 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
10 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
11 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 T732ครูประทีป คล่องจิต
12 ว23242 หุ่นยนต์ 6 T732ครูประทีป คล่องจิต
13 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ T611ครูธิภาพร แจ่มดวง
14 ส23102 สังคมศึกษา 5 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
15 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
16 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
17 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist

บันทึกการสอน 305

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8