ห้องเรียน Online

305 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/sfn-kdrs-fff

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 305

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
313

อ23101
ครูสมพงษ์
511

ค23101
ครูกรองทอง
511

ท23101
ครูกันต์กวี
511

ส23101
ครูนิพนธ์
511

ว23241
ครูประทีป
คอม4

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
313

ว20209
ครูนภาพร
511

ค23203
ครูปรีชา
511

ว20225
ครูอารีรัตน์
511

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
511

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
313

ค23101
ครูกรองทอง
511

ท23101
ครูกันต์กวี
511

พ23101
ครูธานินทร์
511

อ23101
ครูสมพงษ์
511

ว23101
ครูสุทธิพงษ์
511

พฤหัส
2021-07-29
ค23201
ครูสุภนิดา
511

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
511

อ30205
ครูMatthew
205

ว23101
ครูสุทธิพงษ์
511

ท23101
ครูกันต์กวี
511

ศ23101
ครูวจี
511

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูอารีรัตน์
313

ค23101
ครูกรองทอง
511

ว23101
ครูสุทธิพงษ์
511

ส23101
ครูนิพนธ์
511

ง23101
ครูอุดม


อ23101
ครูสมพงษ์
511

แผนการสอนระยะยาว 305

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 205ครูกรองทอง ธีระเนตร
2 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 209ครูสุภนิดา อุ่นวิเศษ
3 ค23203 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 5 212ครูปรีชา สุวรรณศรี
4 ง23101 การงานอาชีพ 3 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
5 ท23101 ภาษาไทย 5 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
6 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
7 ว20209 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 309ครูนภาพร แสนชมภู
8 ว20225 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
10 ว23241 หุ่นยนต์ 5 324ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ23101 ทัศนศิลป์ 605ครูวจี รจนศิลปี
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
15 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
16 โฮมรูม 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต File does not exist

บันทึกการสอน 305

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8