ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/nzr-dpcg-uqk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
405

โฮมรูม
ครูPaulo Natal
405

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 3

Ma23208
ครูChenee Meno
406

ท23102
ครูสุพรรษา
406

Sci23104
ครูPaulo Natal
406

อ20218
ครูMatthew
406

พ23102
ครูธานินทร์
406

พ23104
ครูธานินทร์
406

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
405

โฮมรูม
ครูPaulo Natal
405

อ23208
ครูJessila Ronquillo
406

ศ23101
ครูวจี
406

ท23102
ครูสุพรรษา
406

Ma23104
ครูChenee Meno
406

ง23101
ครูอุดม
406

อ23209
ครูJudith Kemunto
406

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
405

โฮมรูม
ครูPaulo Natal
405

อ23108
ครูRon Munos
406

Ma23104
ครูChenee Meno
403

ง23101
ครูอุดม
406

ส23104
ครูสมชาย
406

ส23102
ครูรชยา
406

อ23209
ครูJudith Kemunto
406

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
405

โฮมรูม
ครูPaulo Natal
405

ท23102
ครูสุพรรษา
406

Ma23104
ครูChenee Meno
406

อ23108
ครูRon Munos
406

Sci23104
ครูPaulo Natal
406

อ23208
ครูJessila Ronquillo
406

ส23104
ครูสมชาย
406

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
405

โฮมรูม
ครูPaulo Natal
405

Sci23104
ครูPaulo Natal
406

ส23102
ครูรชยา
406

ศ23101
ครูวจี
406

อ20218
ครูMatthew
205

อ23108
ครูRon Munos
406

ก20921
ครูรุ่งทิวา
406

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 Ma23104 Mathematics 6 T875ครูChenee Meno Sarsosa
3 Ma23208 Enhance Mathematical Skills 6 T875ครูChenee Meno Sarsosa
4 Sci23104 Science 6 T863ครูPaulo Natal Silverstre
5 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
6 ง23101 การงานอาชีพ 3 T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ท23102 ภาษาไทย 6 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ศ23101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
11 ส23102 สังคมศึกษา 5 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
12 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
13 อ20218 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
14 อ23108 English 6 T866ครูRon Munos Villanueva
15 อ23208 Literature 6 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
16 อ23209 Essay Writing 1 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T863ครูPaulo Natal Silverstre File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8