ห้องเรียน Online

306 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/nzr-dpcg-uqk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 306

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
406

ท23101
ครูสุพรรษา
405

Ma23207
ครูChenee Meno
405

พ23101
ครูธานินทร์
405

Sci23103
ครูPaulo Natal
405

อ20217
ครูMatthew
405

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
406

อ23205
ครูJessila Ronquillo
405

ส23103
ครูสมชาย
405

อ23209
ครูJudith Kemunto
405

Ma23103
ครูChenee Meno
405

อ23107
ครูRon Munos
405

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
406

ท23101
ครูสุพรรษา
405

Ma23103
ครูChenee Meno
405

ว23105
ครูประทีป
คอม3

อ23209
ครูJudith Kemunto
405

ส23101
ครูรชยา
405

ศ23102
ครูศศิวิมล
406

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
406

อ23107
ครูRon Munos
405

Ma23103
ครูChenee Meno
405

Sci23103
ครูPaulo Natal
405

อ23205
ครูJessila Ronquillo
405

ส23103
ครูสมชาย
405

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูกุลธิดา
406

Sci23103
ครูPaulo Natal
405

ส23101
ครูรชยา
405

อ20217
ครูMatthew
205

ท23101
ครูสุพรรษา
405

อ23107
ครูRon Munos
405

แผนการสอนระยะยาว 306

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 Ma23103 819ครูChenee Meno Sarsosa
2 Ma23207 819ครูChenee Meno Sarsosa
3 Sci23103 818ครูPaulo Natal Silverstre
4 ท23101 ภาษาไทย 5 107ครูสุพรรษา คำอ่วน
5 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
6 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 324ครูประทีป คล่องจิต
7 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
8 ส23101 สังคมศึกษา 5 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
9 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
10 อ20217 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 11 817ครูMatthew Thompson
11 อ23107 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 821ครูRon Munos Villanueva
12 อ23205 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 5 (Literature 5) 822ครูJessila Ronquillo Garcia
13 อ23209 Essay Writing 1 820ครูJudith Kemunto Ontitah
14 โฮมรูม 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร File does not exist

บันทึกการสอน 306

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8