ห้องเรียน Online

307 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/sox-kngg-dkb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 307

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
2305

ส23102
ครูนิพนธ์
2305

ท23102
ครูกันต์กวี
2305

ญ20206
ครูจีรภัทร
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

ค23206
ครูวิรยา
2305

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
2305

ง20216
ครูกุลวดี
2305

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

ศ23101
ครูวจี
2305

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2305

ศ23101
ครูวจี
2305

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ส23102
ครูนิพนธ์
2305

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2305

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
2305

ท23102
ครูกันต์กวี
2305

พ23102
ครูธานินทร์
2305

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

อ20206
ครูMatthew
204

ง20206
ครูจงกลนี
คหะ

ง20204
ครูนิภาพร
2305

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

โฮมรูม
ครูสุทธาวรรณ
2305

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

อ23102
ครูสมพงษ์
2305

ว23102
ครูมานัส
2305

ท23102
ครูกันต์กวี
2305

ค23102
ครูสิทธินันท์
2305

ส23104
ครูสุทธาวรรณ
2305

แผนการสอนระยะยาว 307

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20202 ขนมไทย T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20204 การถนอมอาหาร T727ครูนิภาพร นนธิสอน
6 ง20206 อาหารจานเดียว T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
7 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
8 ญ20206 ญี่ปุ่นน่ารู้ T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
9 ท23102 ภาษาไทย 6 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
11 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
12 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
13 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 T732ครูประทีป คล่องจิต
14 ศ23101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
15 ส23102 สังคมศึกษา 5 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
16 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
17 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
18 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T847ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์ File does not exist

บันทึกการสอน 307

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8