ห้องเรียน Online

307 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/sox-kngg-dkb

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 307

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

ส23101
ครูนิพนธ์
2305

ท23101
ครูกันต์กวี
2305

ว23101
ครูมานัส
2305

อ23101
ครูสมพงษ์
2307

ค23205
ครูวิรยา
2305

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

ง20216
ครูกุลวดี
2305

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ว23101
ครูมานัส
2305

ศ23102
ครูศศิวิมล
2305

พ23101
ครูธานินทร์
2305

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

ว23101
ครูมานัส
2305

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2305

ง23101
ครูอุดม


ส23101
ครูนิพนธ์
2305

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

ท23101
ครูกันต์กวี
2305

อ23101
ครูสมพงษ์
2305

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

ง20206
ครูจงกลนี
คหกรรม

ง20234
ครูพนัส
อุตฯ

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสิทธินันท์
2305

อ20205
ครูMatthew
204

อ23101
ครูสมพงษ์
2305

ค23101
ครูสิทธินันท์
2305

ท23101
ครูกันต์กวี
2305

ส23103
ครูสุทธาวรรณ
2305

แผนการสอนระยะยาว 307

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
2 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20202 ขนมไทย 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
4 ง20206 อาหารจานเดียว 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ง20234 ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 708ครูพนัส แควน้อย
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 ท23101 ภาษาไทย 5 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
9 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 607ครูศศิวิมล คงกัน
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 807ครูสมพงษ์ วันบัวแดง
16 โฮมรูม 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที File does not exist

บันทึกการสอน 307

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8