ห้องเรียน Online

308 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gxt-xkqd-hug

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 308

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

ง20206
ครูจงกลนี
คหกรรม

ง20235
ครูอุดม
อุตฯ

ค23101
ครูสิทธินันท์
2306

ท23101
ครูสุพรรษา
2306

ว23101
ครูอรรณพ
2306

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

ค23101
ครูสิทธินันท์
2306

ศ23102
ครูธิภาพร
2306

ท23101
ครูสุพรรษา
2306

ว23101
ครูอรรณพ
2306

ส23101
ครูรชยา
2306

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

ว23101
ครูอรรณพ
2306

ส23103
ครูสมชาย
2306

อ20205
ครูMatthew
205

อ23101
ครูกุลธิดา
2306

ค23101
ครูสิทธินันท์
2306

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

ค23205
ครูวิรยา
2306

ส23101
ครูรชยา
2306

ว23105
ครูประทีป
คอม3

ส23103
ครูสมชาย
2306

อ23101
ครูกุลธิดา
2306

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

ท23101
ครูสุพรรษา
2306

อ23101
ครูกุลธิดา
2306

พ23101
ครูธานินทร์
2306

ง20216
ครูกุลวดี
2306

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

แผนการสอนระยะยาว 308

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
2 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20202 ขนมไทย 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
4 ง20206 อาหารจานเดียว 705ครูจงกลนี ช้อนทอง
5 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ง20235 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ท23101 ภาษาไทย 5 107ครูสุพรรษา คำอ่วน
8 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
9 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 316ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
10 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 324ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
14 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
16 โฮมรูม 416ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 308

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8