ห้องเรียน Online

308 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gxt-xkqd-hug

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 308

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

โฮมรูม
ครูประทีป
2306

ส23102
ครูรชยา
2306

ง20206
ครูจงกลนี
คหะ

ง20235
ครูอุดม
อุตฯ

ค23102
ครูสิทธินันท์
2306

ท23102
ครูสุพรรษา
2306

ว23102
ครูอรรณพ
2306

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

โฮมรูม
ครูประทีป
2306

ค23102
ครูสิทธินันท์
2306

พ23102
ครูธานินทร์
2306

ศ23101
ครูวจี
2306

ว23102
ครูอรรณพ
2306

ส23102
ครูรชยา
2306

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2306

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

โฮมรูม
ครูประทีป
2306

ว23102
ครูอรรณพ
2306

ส23104
ครูสมชาย
2306

ท23102
ครูสุพรรษา
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

ง23101
ครูอุดม
2306

อ20206
ครูMatthew
204

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

โฮมรูม
ครูประทีป
2306

com3
ครูวิชยาภรณ์
คอมฯ 3

ค23206
ครูวิรยา
2306

ง23101
ครูอุดม
2306

ส23104
ครูสมชาย
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

ศ23101
ครูวจี
2306

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูรชยา
2306

โฮมรูม
ครูประทีป
2306

ท23102
ครูสุพรรษา
2306

อ23102
ครูกุลธิดา
2306

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ค23102
ครูสิทธินันท์
2306

ง20216
ครูกุลวดี
2306

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

แผนการสอนระยะยาว 308

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 com3 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 T724ครูวิชยาภรณ์ ระจิตร
2 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
4 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
5 ง20202 ขนมไทย T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
6 ง20206 อาหารจานเดียว T702ครูจงกลนี ช้อนทอง
7 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
8 ง20235 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
9 ง23101 การงานอาชีพ 3 T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
10 ท23102 ภาษาไทย 6 T128ครูสุพรรษา คำอ่วน
11 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
12 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
13 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T725ครูอรรณพ สุุวรรณบำรุงสุข
14 ศ23101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
15 ส23102 สังคมศึกษา 5 T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว
16 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
17 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
18 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T436ครูรชยา วงษ์ดวงแก้ว File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T732ครูประทีป คล่องจิต File does not exist

บันทึกการสอน 308

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8