ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/jjj-vbnp-byj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

ง20216
ครูกุลวดี
2307

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

อ23101
ครูกุลธิดา
2307

ท23101
ครูกันต์กวี
2307

ว23101
ครูสุุรีย์
2307

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

ง20215
ครูเรือนคำ
2307

ง20235
ครูอุดม
อุตฯ

ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

ว23101
ครูสุุรีย์
2307

ส23103
ครูสมชาย
2307

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

ส23101
ครูประภาพร
2307

อ23101
ครูกุลธิดา
2307

ส23103
ครูสมชาย
2307

ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

ท23101
ครูกันต์กวี
2307

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

ว23101
ครูสุุรีย์
2307

ท23101
ครูกันต์กวี
2307

อ23101
ครูกุลธิดา
2307

พ23101
ครูธานินทร์
2307

ส23101
ครูประภาพร
2307

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

ค23101
ครูสิทธินันท์
2307

อ20205
ครูMatthew
205

ง23101
ครูอุดม


ค23205
ครูวิรยา
2307

ศ23102
ครูธิภาพร
2307

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 217ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
2 ค23205 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 3 211ครูวิรยา เชื่อมทอง
3 ง20202 ขนมไทย 704ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
4 ง20215 การจัดดอกไม้ 701ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
5 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ง20235 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
7 ง23101 การงานอาชีพ 3 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 ท23101 ภาษาไทย 5 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
9 พ23101 สุขศึกษา 503ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
10 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 317ครูสุุรีย์ นพวงษ์
11 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 601ครูธิภาพร แจ่มดวง
12 ส23101 สังคมศึกษา 5 413ครูประภาพร เหล่าพิเดช
13 ส23103 ประวัติศาสตร์ 3 415ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
14 อ20205 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 5 817ครูMatthew Thompson
15 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
16 โฮมรูม 105ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8