ห้องเรียน Online

309 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/jjj-vbnp-byj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 309

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

โฮมรูม
ครูกุลวดี
2307

ง20216
ครูกุลวดี
2307

ง20202
ครูศรมณีย์
เบเกอรี่

ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

อ23102
ครูกุลธิดา
2307

ว23102
ครูสุรีย์
2307

ท23102
ครูกันต์กวี
2307

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

โฮมรูม
ครูกุลวดี
2307

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ง20215
ครูเรือนคำ
2307

ง20235
ครูอุดม
อุตฯ

ว23102
ครูสุรีย์
2307

ก20921
ครูรุ่งทิวา
2307

ส23104
ครูสมชาย
2307

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

โฮมรูม
ครูกุลวดี
2307

ส23102
ครูประภาพร
2307

อ23102
ครูกุลธิดา
2307

ส23104
ครูสมชาย
2307

ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

ท23102
ครูกันต์กวี
2307

ศ23101
ครูวจี
2307

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

โฮมรูม
ครูกุลวดี
2307

ว23102
ครูสุรีย์
2307

ท23102
ครูกันต์กวี
2307

ว23105
ครูประทีป
คอมฯ 3

ส23102
ครูประภาพร
2307

พ23102
ครูธานินทร์
2307

อ23102
ครูกุลธิดา
2307

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูกันต์กวี
2307

โฮมรูม
ครูกุลวดี
2307

ค23102
ครูสิทธินันท์
2307

อ20206
ครูMatthew
205

ญ20206
ครูจีรภัทร
2307

พ23104
ครูธานินทร์
สนาม3

ค23206
ครูวิรยา
2307

ศ23101
ครูวจี
2307

แผนการสอนระยะยาว 309

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก20921 กิจกรรมแนะแนว 6 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 T232ครูสิทธินันท์ สุวรรณที
3 ค23206 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6 T222ครูวิรยา เชื่อมทอง
4 ง20202 ขนมไทย T706ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
5 ง20215 การจัดดอกไม้ T705ครูเรือนคำ ใหญ่เอี่ยม
6 ง20216 การประดิษฐ์ของชำร่วย T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
7 ง20235 ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
8 ญ20206 ญี่ปุ่นน่ารู้ T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
9 ท23102 ภาษาไทย 6 T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง
10 พ23102 สุขศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
11 พ23104 พลศึกษา 6 T505ครูธานินทร์ สุรเสรีวงษ์
12 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 T336ครูสุรีย์ นพวงษ์
13 ว23105 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 T732ครูประทีป คล่องจิต
14 ศ23101 ทัศนศิลป์ T612ครูวจี รจนศิลปี
15 ส23102 สังคมศึกษา 5 T432ครูประภาพร เหล่าพิเดช
16 ส23104 พระพุทธศาสนา 3 T435ครูสมชาย แสงธรรมวุฒิ
17 อ20206 ภาษาอังกฤษฟัง- พูด 6 T869ครูMatthew Thompson
18 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T124ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง File does not exist
20 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ File does not exist

บันทึกการสอน 309

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8