ห้องเรียน Online

401 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/wab-yhsm-ift

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 401

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูนภาพร
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

อ31101
ครูปัถย์
2201

ว30241
ครูจีรนันท์
2201

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2201

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูนภาพร
2201

ค31105
ครูจันทิมา
2201

ว30241
ครูจีรนันท์
2201

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

พ31101
ครูราเชนทร์
2201

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูนภาพร
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

อ30201
ครูA
204

ท31101
ครูนิภาพร
2201

อ31101
ครูปัถย์
2201

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูนภาพร
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

ค31105
ครูจันทิมา
2201

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2201

ค31201
ครูสุวรรณี
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

ง31101
ครูกุลวดี
2201

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูนภาพร
2201

ว30221
ครูพิชาณัสม์
2201

ว30241
ครูจีรนันท์
2201

ท31101
ครูนิภาพร
2201

ว30201
ครูนภาพร
2201

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2201

แผนการสอนระยะยาว 401

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
2 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 203ครูสุวรรณี ปริยานนท์
3 ท31101 ภาษาไทย 1 108ครูนิภาพร แก้วศรี
4 ว30201 ฟิสิกส์ 1 309ครูนภาพร แสนชมภู
5 ว30221 เคมี 1 314ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
6 ว30241 ชีววิทยา 1 311ครูจีรนันท์ ซันซี
7 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
8 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
9 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
10 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
11 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
12 โฮมรูม 309ครูนภาพร แสนชมภู File does not exist
13 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
14 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
15 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 401

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8