ห้องเรียน Online

403 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/uys-hurd-nup

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 403

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ก31905
ครูวันทิพย์
508

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
508

ว30222
ครูพิชาณัสม์
508

ค31202
ครูจันทิมา
508

ว30202
ครูนภาพร
508

ว30242
ครูจีรนันท์
508

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

อ31102
ครูปัถย์
508

ว30222
ครูพิชาณัสม์
508

ท31102
ครูวาสนา
508

ค31202
ครูจันทิมา
408

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

ง31102
ครูพนัส
508

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ค31202
ครูจันทิมา
408

ว30242
ครูจีรนันท์
508

ว30202
ครูนภาพร
508

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
508

ท31102
ครูวาสนา
508

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
508

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ค31106
ครูสุวรรณี
508

ว30202
ครูนภาพร
508

ว30222
ครูพิชาณัสม์
508

อ30202
ครูA
205

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
508

พ31102
ครูราเชนทร์
508

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ว30202
ครูนภาพร
508

อ31102
ครูปัถย์
508

ค31202
ครูจันทิมา
508

ค31106
ครูสุวรรณี
508

ว30242
ครูจีรนันท์
508

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
508

แผนการสอนระยะยาว 403

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 T201ครูสุวรรณี ปริยานนท์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 T220ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 T722ครูพนัส แควน้อย
5 ท31102 ภาษาไทย 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
6 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
7 ว30202 ฟิสิกส์ 2 T328ครูนภาพร แสนชมภู
8 ว30222 เคมี 2 T334ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว30242 ชีววิทยา 2 T331ครูจีรนันท์ ซันซี
10 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
11 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T220ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist

บันทึกการสอน 403

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8