ห้องเรียน Online

403 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/uys-hurd-nup

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 403

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
508

ว30241
ครูจีรนันท์
508

ว30221
ครูพิชาณัสม์
508

MOU4
ครูจันทิมา
มทร.

ค31201
ครูจันทิมา
508

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
508

ว30221
ครูพิชาณัสม์
508

ท31101
ครูวาสนา
508

ว30201
ครูนภาพร
508

อ31101
ครูปัถย์
508

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ค31201
ครูจันทิมา
508

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
508

ว30241
ครูจีรนันท์
508

ว30201
ครูนภาพร
508

ท31101
ครูวาสนา
508

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ค31105
ครูสุวรรณี
508

ว30221
ครูพิชาณัสม์
508

ค31201
ครูจันทิมา
508

อ30201
ครูA
204

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
508

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูจันทิมา
508

ว30201
ครูนภาพร
508

ค31201
ครูจันทิมา
508

อ31101
ครูปัถย์
508

ค31105
ครูสุวรรณี
508

ว30241
ครูจีรนันท์
508

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

แผนการสอนระยะยาว 403

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 MOU4 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist
2 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 203ครูสุวรรณี ปริยานนท์
3 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
4 ท31101 ภาษาไทย 1 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 ว30201 ฟิสิกส์ 1 309ครูนภาพร แสนชมภู
6 ว30221 เคมี 1 314ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
7 ว30241 ชีววิทยา 1 311ครูจีรนันท์ ซันซี
8 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
10 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
11 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
12 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
13 โฮมรูม 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์ File does not exist
14 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
15 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
17 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 403

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8