ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/nuh-bjea-kwm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวาสนา
511

ว31181
ครูกาญจนา
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ค31105
ครูจันทิมา
2204

ท31101
ครูวาสนา
2204

ส30201
ครูอภิชาติ
2204

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวาสนา
511

อ30213
ครูวนิดา
2204

ท30201
ครูธีรพล
2204

อ31101
ครูปัถย์
2204

ส31101
ครูโสภาพร
2204

ส31103
ครูอารยา
2204

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวาสนา
511

ส31103
ครูอารยา
2204

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ศ30201
ครูวรัญญา
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

อ30201
ครูA
204

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวาสนา
511

ท30201
ครูธีรพล
2204

ส31101
ครูโสภาพร
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ว31181
ครูกาญจนา
2204

อ31101
ครูปัถย์
2204

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวาสนา
511

ค31105
ครูจันทิมา
2204

ค31201
ครูสุวรรณี
2204

ท31101
ครูวาสนา
2204

ส30201
ครูอภิชาติ
2204

อ30213
ครูวนิดา
2204

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31105 คณิตศาสตร์ 1 210ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
2 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 203ครูสุวรรณี ปริยานนท์
3 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
4 ท31101 ภาษาไทย 1 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
6 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 302ครูกาญจนา ฉันทะโส
7 ศ30201 นาฏยประดิษฐ์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
8 ส30201 อาเซียนศึกษา 409ครูอภิชาติ อินกัน
9 ส31101 สังคมศึกษา 1 407ครูโสภาพร พงศกร
10 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 401ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
11 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
12 อ30213 ภาษาอังกฤษการอ่าน 1 808ครูวนิดา แสงสว่าง
13 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
14 โฮมรูม 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
15 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
16 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8