ห้องเรียน Online

404 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/nuh-bjea-kwm

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 404

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูวาสนา
2204

โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์
2204

ว31182
ครูกาญจนา
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

ง31102
ครูพนัส
2204

ท31102
ครูวาสนา
2204

ค31106
ครูจันทิมา
2204

ส30202
ครูอภิชาติ
2204

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูวาสนา
2204

โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์
2204

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2204

อ30214
ครูวนิดา
2204

อ31102
ครูปัถย์
2204

ท30202
ครูธีรพล
2204

ส31104
ครูอารยา
2204

ส31102
ครูโสภาพร
2204

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูวาสนา
2204

โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์
2204

ส31104
ครูอารยา
2204

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

ก31905
ครูวันทิพย์
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

อ30202
ครูA
204

ว31182
ครูกาญจนา
2204

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูวาสนา
2204

โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์
2204

ท30202
ครูธีรพล
2204

ส31102
ครูโสภาพร
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

พ31102
ครูราเชนทร์
2204

อ31102
ครูปัถย์
2204

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูวาสนา
2204

โฮมรูม
ครูศุภฤกษ์
2204

ค31106
ครูจันทิมา
2204

ค31202
ครูสุวรรณี
2204

ท31102
ครูวาสนา
2204

ส30202
ครูอภิชาติ
2204

อ30214
ครูวนิดา
2204

แผนการสอนระยะยาว 404

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31106 คณิตศาสตร์ 2 T220ครูจันทิมา สงวนสิทธิอนันต์
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 T201ครูสุวรรณี ปริยานนท์
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 T722ครูพนัส แควน้อย
5 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
6 ท31102 ภาษาไทย 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
7 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
8 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T301ครูกาญจนา ฉันทะโส
10 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
11 ส30202 การเมืองการปกครอง T427ครูอภิชาติ อินกัน
12 ส31102 สังคมศึกษา 2 T403ครูโสภาพร พงศกร
13 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
14 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ30214 ภาษาอังกฤษการอ่าน 2 T839ครูวนิดา แสงสว่าง
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช File does not exist

บันทึกการสอน 404

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8