ห้องเรียน Online

405 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/chy-xfzu-otz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 405

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

โฮมรูม
ครูนันท์กมล
411

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
411

ว31182
ครูเบญจวรรณ
411

ท30202
ครูธีรพล
411

ก31905
ครูวันทิพย์
411

ท31102
ครูวาสนา
411

จ31202
ครูนันท์กมล
411

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

โฮมรูม
ครูนันท์กมล
411

อ31102
ครูณัฐิศา
411

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
411

อ30208
ครูชญาดา
411

ท31102
ครูวาสนา
411

จ31202
ครูนันท์กมล
411

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

โฮมรูม
ครูนันท์กมล
411

ท30202
ครูธีรพล
411

จ30224
ครูนันท์กมล
411

ว31182
ครูเบญจวรรณ
411

ค31102
ครูสุุทธิศรี
411

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

อ30208
ครูชญาดา
411

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

โฮมรูม
ครูนันท์กมล
411

จ31202
ครูนันท์กมล
411

อ30202
ครูA
205

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
411

ง31102
ครูพนัส
411

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

โฮมรูม
ครูนันท์กมล
411

จ30224
ครูนันท์กมล
411

อ31102
ครูณัฐิศา
411

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

อ30208
ครูชญาดา
411

ค31102
ครูสุุทธิศรี
411

พ31102
ครูราเชนทร์
411

แผนการสอนระยะยาว 405

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง31102 การงานอาชีพ 2 T722ครูพนัส แควน้อย
4 จ30224 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 2 T832ครูนันท์กมล สุมะนา
5 จ31202 ภาษาจีน 2 T832ครูนันท์กมล สุมะนา
6 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
7 ท31102 ภาษาไทย 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
8 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T323ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
11 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
14 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T832ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist

บันทึกการสอน 405

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8