ห้องเรียน Online

405 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/chy-xfzu-otz

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 405

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
414

ท31101
ครูนิภาพร
411

ว31181
ครูเบญจวรรณ
411

ท30201
ครูธีรพล
411

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

จ31201
ครูนันท์กมล
411

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
414

อ30207
ครูชญาดา
411

อ31101
ครูณัฐิศา
411

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
411

จ31201
ครูนันท์กมล
411

จ31201
ครูนันท์กมล
411

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
414

จ31201
ครูนันท์กมล
411

ท30201
ครูธีรพล
411

ว31181
ครูเบญจวรรณ
411

อ30207
ครูชญาดา
411

ว30271
ครูประทีป
คอม3

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
414

จ30223
ครูนันท์กมล
411

ท31101
ครูนิภาพร
411

อ30201
ครูA
204

ค31101
ครูสุุทธิศรี
411

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
411

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูนันท์กมล
414

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
411

อ31101
ครูณัฐิศา
411

จ30223
ครูนันท์กมล
411

ค31101
ครูสุุทธิศรี
411

อ30207
ครูชญาดา
411

แผนการสอนระยะยาว 405

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
2 จ30223 812ครูนันท์กมล สุมะนา
3 จ31201 ภาษาจีน 1 812ครูนันท์กมล สุมะนา
4 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
5 ท31101 ภาษาไทย 1 108ครูนิภาพร แก้วศรี
6 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 324ครูประทีป คล่องจิต
7 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
8 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
9 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
10 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
11 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 805ครูชญาดา อุตรวิเศษ
12 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
13 โฮมรูม 812ครูนันท์กมล สุมะนา File does not exist
14 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
15 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 405

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8