ห้องเรียน Online

406 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aua-cjkm-zuk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 406

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูชลธิชา
811

ค31101
ครูสุุทธิศรี
414

อ30207
ครูชญาดา
414

ว30271
ครูประทีป
คอม3

ญ31203
ครูชลธิชา
415

ญ31203
ครูชลธิชา
415

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูชลธิชา
811

ส31101
ครูโสภาพร
414

ญ31201
ครูชลธิชา
414

ว31181
ครูอารีรัตน์
414

ค31101
ครูสุุทธิศรี
414

อ30201
ครูA
204

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูชลธิชา
811

ท30201
ครูธีรพล
414

อ31101
ครูปัถย์
414

ญ31201
ครูชลธิชา
414

ท31101
ครูชวัลกร
414

อ30207
ครูชญาดา
414

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูชลธิชา
811

ญ31201
ครูชลธิชา
414

อ31101
ครูปัถย์
414

ส31103
ครูอารยา
414

ท30201
ครูธีรพล
414

ส31101
ครูโสภาพร
414

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูชลธิชา
811

ญ31201
ครูชลธิชา
414

ท31101
ครูชวัลกร
414

ส31103
ครูอารยา
414

อ30207
ครูชญาดา
414

ว31181
ครูอารีรัตน์
414

แผนการสอนระยะยาว 406

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
2 ญ31201 ภาษาญี่ปุ่น 1 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
3 ญ31203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
5 ท31101 ภาษาไทย 1 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 324ครูประทีป คล่องจิต
7 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
8 ส31101 สังคมศึกษา 1 407ครูโสภาพร พงศกร
9 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 401ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
10 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
11 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 805ครูชญาดา อุตรวิเศษ
12 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
13 โฮมรูม 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist
14 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
15 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 406

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8