ห้องเรียน Online

406 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aua-cjkm-zuk

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 406

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์
414

โฮมรูม
ครูชลธิชา
414

ค31102
ครูสุุทธิศรี
414

ท30202
ครูธีรพล
414

อ30208
ครูชญาดา
414

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

ญ31202
ครูจีรภัทร
414

ญ31202
ครูจีรภัทร
414

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์
414

โฮมรูม
ครูชลธิชา
414

ส31102
ครูโสภาพร
414

ญ31204
ครูชลธิชา
414

ว31182
ครูอารีรัตน์
414

อ30202
ครูA
204

ค31102
ครูสุุทธิศรี
414

ญ31202
ครูจีรภัทร
414

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์
414

โฮมรูม
ครูชลธิชา
414

ง31102
ครูพนัส
414

อ31102
ครูปัถย์
414

ญ31204
ครูชลธิชา
414

ท31102
ครูชวัลกร
414

อ30208
ครูชญาดา
414

พ31102
ครูราเชนทร์
414

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์
414

โฮมรูม
ครูชลธิชา
414

ญ31202
ครูจีรภัทร
414

ส31104
ครูอารยา
414

อ31102
ครูปัถย์
414

ท30202
ครูธีรพล
414

ส31102
ครูโสภาพร
414

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
414

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูชนพัฒน์
414

โฮมรูม
ครูชลธิชา
414

ก31905
ครูวันทิพย์
414

ท31102
ครูชวัลกร
414

ว31182
ครูอารีรัตน์
414

ส31104
ครูอารยา
414

อ30208
ครูชญาดา
414

ญ31202
ครูจีรภัทร
414

แผนการสอนระยะยาว 406

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง31102 การงานอาชีพ 2 T722ครูพนัส แควน้อย
4 ญ31202 ภาษาญี่ปุ่น 2 T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
5 ญ31204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 T855ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
6 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
7 ท31102 ภาษาไทย 2 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
11 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31102 สังคมศึกษา 2 T403ครูโสภาพร พงศกร
13 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
14 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T512ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T855ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ File does not exist

บันทึกการสอน 406

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8