ห้องเรียน Online

407 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gje-mxdo-vdf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 407

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูปัณณพร
814

อ30207
ครูชญาดา
503

ท31101
ครูชวัลกร
503

ก31201
ครูปัณณพร
503

อ31101
ครูปัถย์
503

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
503

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูปัณณพร
814

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
503

ก31201
ครูปัณณพร
503

ก31201
ครูปัณณพร
503

อ31101
ครูปัถย์
503

ท30201
ครูธีรพล
503

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูปัณณพร
814

ก31201
ครูปัณณพร
503

ค31101
ครูสุุทธิศรี
503

อ30207
ครูชญาดา
503

ว31181
ครูกาญจนา
503

ว31181
ครูอารีรัตน์
503

ส31103
ครูอารยา
503

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูปัณณพร
814

ว31181
ครูกาญจนา
503

ว31181
ครูอารีรัตน์
503

ค31101
ครูสุุทธิศรี
503

อ30207
ครูชญาดา
503

ก31203
ครูปัณณพร
503

ก31203
ครูปัณณพร
503

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
503

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูปัณณพร
814

ท30201
ครูธีรพล
503

ส31103
ครูอารยา
503

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ท31101
ครูชวัลกร
503

อ30201
ครูA
204

แผนการสอนระยะยาว 407

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31201 ภาษาเกาหลี 1 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
2 ก31203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
3 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
5 ท31101 ภาษาไทย 1 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
7 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 302ครูกาญจนา ฉันทะโส
8 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
9 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
10 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 401ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
11 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
12 อ30207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 805ครูชญาดา อุตรวิเศษ
13 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
14 โฮมรูม 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist
15 ง31101 การงานอาชีพ 1 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
16 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 407

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8