ห้องเรียน Online

407 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gje-mxdo-vdf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 407

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูอารยา
503

โฮมรูม
ครูปัณณพร
503

ง31102
ครูพนัส
503

ท31102
ครูชวัลกร
503

ต31202
ครูปัณณพร
503

อ31102
ครูปัถย์
503

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
503

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูอารยา
503

โฮมรูม
ครูปัณณพร
503

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
503

อ30208
ครูชญาดา
503

ต31202
ครูปัณณพร
503

ท30202
ครูธีรพล
503

อ31102
ครูปัถย์
503

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูอารยา
503

โฮมรูม
ครูปัณณพร
503

ต31202
ครูปัณณพร
503

ค31102
ครูสุุทธิศรี
503

อ30208
ครูชญาดา
503

ว31182
ครูกาญจนา
503

ส31104
ครูอารยา
503

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
503

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูอารยา
503

โฮมรูม
ครูปัณณพร
503

ว31182
ครูกาญจนา
503

ค31102
ครูสุุทธิศรี
503

ก31905
ครูวันทิพย์
503

อ30208
ครูชญาดา
503

ต31204
ครูปัณณพร
503

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูอารยา
503

โฮมรูม
ครูปัณณพร
503

ท30202
ครูธีรพล
503

อ30202
ครูA
204

ส31104
ครูอารยา
503

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

พ31102
ครูราเชนทร์
503

ท31102
ครูชวัลกร
503

แผนการสอนระยะยาว 407

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง31102 การงานอาชีพ 2 T722ครูพนัส แควน้อย
4 ต31202 ภาษาเกาหลี 2 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
5 ต31204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
6 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
7 ท31102 ภาษาไทย 2 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T301ครูกาญจนา ฉันทะโส
11 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
13 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
14 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
15 อ30208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 T817ครูชญาดา อุตรวิเศษ
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์ File does not exist

บันทึกการสอน 407

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8