ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fjn-vwyo-tmr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ท31102
ครูชวัลกร
303

ว30252
ครูจีรนันท์
303

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
303

ง31102
ครูกุลวดี
303

ว30232
ครูพิชาณัสม์
303

ว30212
ครูนภาพร
303

อังคาร
2021-12-07
ว31282
ครูวาสนา
คอมฯ 4

โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ส31102
ครูโสภาพร
303

ค31206
ครูวิโรจน์
303

ว30252
ครูจีรนันท์
303

พ31102
ครูราเชนทร์
303

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

อ31102
ครูปัถย์
303

ค31104
ครูกรองทอง
303

ว30232
ครูพิชาณัสม์
303

ค31204
ครูปรีชา
303

ว30212
ครูนภาพร
303

ส31104
ครูอารยา
303

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ว30281
ครูพิชาณัสม์
303

ส31104
ครูอารยา
303

อ31102
ครูปัถย์
303

อ30202
ครูA
205

ส31102
ครูโสภาพร
303

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ค31104
ครูกรองทอง
303

ว30212
ครูนภาพร
303

ค31204
ครูปรีชา
303

ว30252
ครูจีรนันท์
303

ท31102
ครูชวัลกร
303

ว30232
ครูพิชาณัสม์
303

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 T202ครูกรองทอง ธีระเนตร
2 ค31204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 T226ครูปรีชา สุวรรณศรี
3 ค31206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 2 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท31102 ภาษาไทย 2 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
7 ว30212 ฟิสิกส์เข้มข้น 2 T328ครูนภาพร แสนชมภู
8 ว30232 เคมีเข้มข้น 2 T334ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ว30252 ชีววิทยาเข้มข้น 2 T331ครูจีรนันท์ ซันซี
10 ว30281 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 1 T334ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
11 ว31282 หุ่นยนต์ 2 T720ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
13 ส31102 สังคมศึกษา 2 T403ครูโสภาพร พงศกร
14 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
15 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T331ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8