ห้องเรียน Online

408 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fjn-vwyo-tmr

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 408

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ค31203
ครูเจนจิรา
513

ค31103
ครูภคพล
513

ท31101
ครูชวัลกร
513

ว30211
ครูนภาพร
513

ว30162
ครูเอนก
513

อังคาร
2021-07-27
ว31281
ครูวาสนา
คอม4

ส31101
ครูโสภาพร
513

ค31203
ครูเจนจิรา
513

ค31205
ครูธนยพร
513

ง31101
ครูพนัส
513

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

อ31101
ครูปัถย์
513

ว30251
ครูจีรนันท์
513

ว30231
ครูพิชาณัสม์
513

ส31103
ครูอารยา
513

ว30211
ครูนภาพร
513

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

อ31101
ครูปัถย์
514

ส31103
ครูอารยา
513

ว30231
ครูพิชาณัสม์
513

ส31101
ครูโสภาพร
513

อ30201
ครูA
204

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูจีรนันท์
513

ค31103
ครูภคพล
513

ว30211
ครูนภาพร
513

ว30162
ครูเอนก
513

ว30251
ครูจีรนันท์
513

ท31101
ครูชวัลกร
513

ศ31101
ครูศุภฤกษ์
513

แผนการสอนระยะยาว 408

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 213ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค31203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
3 ค31205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 1 215ครูธนยพร กุลวงษ์
4 ท31101 ภาษาไทย 1 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
5 ว30162 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 306ครูเอนก ประดิษฐพงษ์
6 ว30211 ฟิสิกส์เข้มข้น 1 309ครูนภาพร แสนชมภู
7 ว30231 เคมีเข้มข้น 1 314ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
8 ว30251 ชีววิทยาเข้มข้น 1 311ครูจีรนันท์ ซันซี
9 ว31281 หุ่นยนต์ 1 319ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ส31101 สังคมศึกษา 1 407ครูโสภาพร พงศกร
11 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 401ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
12 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
13 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
14 โฮมรูม 311ครูจีรนันท์ ซันซี File does not exist
15 ง31101 การงานอาชีพ 1 708ครูพนัส แควน้อย
16 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
17 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 408

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8