ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fpm-munf-amd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูปัถย์
406

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
405

ค31102
ครูสุุทธิศรี
405

So31202
ครูPaulo Natal
405

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
405

อ31208
ครูJessila Ronquillo
405

อ31208
ครูJessila Ronquillo
405

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูปัถย์
406

อ30230
ครูA
405

อ31104
ครูRon Munos
405

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
405

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

อ31212
ครูJessila Ronquillo
405

ว31182
ครูเบญจวรรณ
405

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูปัถย์
406

อ31208
ครูJessila Ronquillo
405

ว31182
ครูเบญจวรรณ
405

ท31102
ครูชวัลกร
405

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
405

พ31102
ครูราเชนทร์
405

อ31104
ครูRon Munos
405

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูปัถย์
406

ค31102
ครูสุุทธิศรี
405

So31202
ครูPaulo Natal
405

อ31212
ครูJessila Ronquillo
405

ง31102
ครูกุลวดี
405

อ31214
ครูJudith Kemunto
405

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูปัถย์
406

ท31102
ครูชวัลกร
405

ก31905
ครูวันทิพย์
405

อ30230
ครูA
204

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
405

อ31212
ครูJessila Ronquillo
405

อ31214
ครูJudith Kemunto
405

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So31202 Social Study 2 T863ครูPaulo Natal Silverstre
2 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
3 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท31102 ภาษาไทย 2 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
7 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
8 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T323ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
9 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
10 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
11 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
12 อ30230 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
13 อ31104 English 2 T866ครูRon Munos Villanueva
14 อ31208 Learning by project 2 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
15 อ31212 Literature 2 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
16 อ31214 Paragraph writing 2 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T834ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8