ห้องเรียน Online

409 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fpm-munf-amd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 409

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูปัถย์
405

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
406

ค31101
ครูสุุทธิศรี
406

ส31201
ครูPaulo Natal
406

อ31204
ครูJessila Ronquillo
406

อ31204
ครูJessila Ronquillo
406

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูปัถย์
405

อ30229
ครูA
406

อ31103
ครูRon Munos
406

ว30271
ครูวาสนา
คอม3

ว31181
ครูเบญจวรรณ
406

อ31211
ครูJessila Ronquillo
406

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูปัถย์
405

อ31204
ครูJessila Ronquillo
406

ว31181
ครูเบญจวรรณ
406

ท31101
ครูชวัลกร
406

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
406

อ31103
ครูRon Munos
406

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูปัถย์
405

ค31101
ครูสุุทธิศรี
406

ส31201
ครูPaulo Natal
406

อ31211
ครูJessila Ronquillo
406

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
406

อ31213
ครูJudith Kemunto
406

ง31101
ครูพนัส
406

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูปัถย์
405

ท31101
ครูชวัลกร
406

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
406

อ30229
ครูA
204

อ31213
ครูJudith Kemunto
406

อ31211
ครูJessila Ronquillo
406

แผนการสอนระยะยาว 409

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
2 ท31101 ภาษาไทย 1 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
3 ว30271 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 319ครูวาสนา หงษ์ษา
4 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
5 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
6 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
7 ส31201 Social Studies 1 818ครูPaulo Natal Silverstre
8 อ30229 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 7 815ครูA
9 อ31103 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 821ครูRon Munos Villanueva
10 อ31204 โครงงานภาษาอังกฤษ 1 (Learning by project 1) 822ครูJessila Ronquillo Garcia
11 อ31211 822ครูJessila Ronquillo Garcia
12 อ31213 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 (Paragraph writing 1) 820ครูJudith Kemunto Ontitah
13 โฮมรูม 803ครูปัถย์ มะยาระ File does not exist
14 ง31101 การงานอาชีพ 1 708ครูพนัส แควน้อย
15 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
16 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 409

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8