ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aoe-neoi-mfo

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวาสนา
319

ง30247
ครูวรามน
2205

ว31281
ครูวาสนา
คอม4

ส31103
ครูอารยา
2205

ท30201
ครูธีรพล
2205

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
319

ท30201
ครูธีรพล
2205

อ30201
ครูA
204

ง30247
ครูกุลวดี
2205

ท31101
ครูชวัลกร
2205

ส30201
ครูอภิชาติ
2205

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวาสนา
319

ว31181
ครูอารีรัตน์
2205

ส31103
ครูอารยา
2205

ว30273
ครูวาสนา
คอม3

อ31101
ครูปัถย์
2205

ง30247
ครูกุลวดี
2205

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวาสนา
319

ท31101
ครูชวัลกร
2205

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2205

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2205

ว31181
ครูอารีรัตน์
2205

แนะแนว4
ครูวันทิพย์
2205

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวาสนา
319

อ31101
ครูปัถย์
2205

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2205

ส30201
ครูอภิชาติ
2205

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2205

ง30247
ครูวรามน
2205

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
2 ง30247 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 703ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
3 ง30247 การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
5 ท31101 ภาษาไทย 1 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 ว30273 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน 319ครูวาสนา หงษ์ษา
7 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
8 ว31281 หุ่นยนต์ 1 319ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ส30201 อาเซียนศึกษา 409ครูอภิชาติ อินกัน
10 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
11 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 401ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
12 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
13 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 803ครูปัถย์ มะยาระ
14 แนะแนว4 กิจกรรมแนะแนว ม.4 904ครูวันทิพย์ ซอมิ
15 โฮมรูม 319ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist
16 โฮมรูม 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
17 ง31101 การงานอาชีพ 1 708ครูพนัส แควน้อย
18 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
19 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8