ห้องเรียน Online

410 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/aoe-neoi-mfo

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 410

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
2205

โฮมรูม
ครูวาสนา
2205

ง30248
ครูวรามน
2205

ว31282
ครูวาสนา
คอมฯ 4

อ31102
ครูปัถย์
2205

ส31104
ครูอารยา
2205

ท30202
ครูธีรพล
2205

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
2205

โฮมรูม
ครูวาสนา
2205

ท30202
ครูธีรพล
2205

อ30202
ครูA
205

พ31102
ครูราเชนทร์
2205

ง30248
ครูกุลวดี
2205

ท31102
ครูชวัลกร
2205

ส30202
ครูอภิชาติ
2205

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
2205

โฮมรูม
ครูวาสนา
2205

ว31182
ครูอารีรัตน์
2205

ส31104
ครูอารยา
2205

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2205

ง30248
ครูกุลวดี
2205

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
2205

โฮมรูม
ครูวาสนา
2205

ท31102
ครูชวัลกร
2205

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2205

ว31182
ครูอารีรัตน์
2205

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2205

ก31905
ครูวันทิพย์
2205

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูราเชนทร์
2205

โฮมรูม
ครูวาสนา
2205

อ31102
ครูปัถย์
2205

ง31102
ครูกุลวดี
2205

ส30202
ครูอภิชาติ
2205

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2205

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2205

ง30248
ครูวรามน
2205

แผนการสอนระยะยาว 410

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง30248 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
4 ง30248 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ T729ครูวรามน บุญเจริญ
5 ง31102 การงานอาชีพ 2 T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
6 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
7 ท31102 ภาษาไทย 2 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
9 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
10 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T333ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
11 ว31282 หุ่นยนต์ 2 T720ครูวาสนา หงษ์ษา
12 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
13 ส30202 การเมืองการปกครอง T427ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
15 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T429ครูอารยา พิสุทธิพงษ์
16 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
17 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T834ครูปัถย์ มะยาระ
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T720ครูวาสนา หงษ์ษา File does not exist

บันทึกการสอน 410

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8