ห้องเรียน Online

411 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/zhj-adfm-dap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 411

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูธีรพล
2206

โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

อ30202
ครูA
204

อ31102
ครูณัฐิศา
2206

ว31182
ครูกาญจนา
2206

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2206

ง30237
ครูอุดม
2206

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูธีรพล
2206

โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ง30237
ครูอุดม
2206

ว31282
ครูประทีป
คอมฯ 4

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

ส30202
ครูอภิชาติ
2206

อ31102
ครูณัฐิศา
2206

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูธีรพล
2206

โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2206

พ31102
ครูราเชนทร์
2206

ท31102
ครูวาสนา
2206

ง30237
ครูอุดม
2206

ส31102
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

ท30202
ครูธีรพล
2206

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูธีรพล
2206

โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ส30202
ครูอภิชาติ
2206

ท30202
ครูธีรพล
2206

ง31102
ครูกุลวดี
2206

ก31905
ครูวันทิพย์
2206

ว31182
ครูกาญจนา
2206

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูธีรพล
2206

โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ค31102
ครูสุุทธิศรี
2206

ท31102
ครูวาสนา
2206

ส31104
ครูสุทธาวรรณ
2206

ศ31102
ครูศุภฤกษ์
2206

ว30272
ครูวาสนา
คอมฯ 3

แผนการสอนระยะยาว 411

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก31905 กิจกรรมแนะแนว 2 T906ครูวันทิพย์ ซอมิ
2 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน
3 ง30237 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ T726ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
4 ง31102 การงานอาชีพ 2 T704ครูกุลวดี กุลสุวรรณ
5 ท30202 การเขียน T108ครูธีรพล คำมะโน
6 ท31102 ภาษาไทย 2 T121ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
7 พ31102 สุุขศึกษาและพลศึกษา 2 T507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
8 ว30272 การสร้างภาพกราฟิก T720ครูวาสนา หงษ์ษา
9 ว31182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 T301ครูกาญจนา ฉันทะโส
10 ว31282 หุ่นยนต์ 2 T732ครูประทีป คล่องจิต
11 ศ31102 ดนตรี T604ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช
12 ส30202 การเมืองการปกครอง T427ครูอภิชาติ อินกัน
13 ส31102 สังคมศึกษา 2 T415ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
14 ส31104 ประวัติศาสตร์สากล T428ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
15 อ30202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 T873ครูA
16 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T108ครูธีรพล คำมะโน File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T214ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist

บันทึกการสอน 411

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8