ห้องเรียน Online

411 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/zhj-adfm-dap

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 411

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

อ30201
ครูA
204

อ31101
ครูณัฐิศา
2206

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ว31181
ครูกาญจนา
2206

ว31181
ครูอารีรัตน์
2206

ว31281
ครูกฤษณา
คอม4

ส30201
ครูอภิชาติ
2206

อ31101
ครูณัฐิศา
2206

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

ท31101
ครูวาสนา
2206

ส31101
ครูเจตน์สฤษฎิ์
2206

ท30201
ครูธีรพล
2206

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ส30201
ครูอภิชาติ
2206

ท30201
ครูธีรพล
2206

ง30251
ครูอุดม
2206

แนะแนว4
ครูวันทิพย์
2206

ว31181
ครูกาญจนา
2206

ว31181
ครูอารีรัตน์
2206

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุุทธิศรี
2206

ค31101
ครูสุุทธิศรี
2206

ท31101
ครูวาสนา
2206

ส31103
ครูสุทธาวรรณ
2206

ว30273
ครูวาสนา
คอม3

ง30251
ครูอุดม
2206

แผนการสอนระยะยาว 411

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน
2 ง30251 งานอาชีพอุตสาหกรรม 1 709ครูอุดม ประเดิมรัตนกุล
3 ท30201 การอ่าน 104ครูธีรพล คำมะโน
4 ท31101 ภาษาไทย 1 103ครูวาสนา ทองทวียิ่งยศ
5 ว30273 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน 319ครูวาสนา หงษ์ษา
6 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 302ครูกาญจนา ฉันทะโส
7 ว31181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 313ครูอารีรัตน์ อินทรชิต
8 ว31281 หุ่นยนต์ 1 325ครูกฤษณา มีณรงค์
9 ส30201 อาเซียนศึกษา 409ครูอภิชาติ อินกัน
10 ส31101 สังคมศึกษา 1 408ครูเจตน์สฤษฎิ์ ศรีสุวรรณ
11 ส31103 ประวัติศาสตร์ไทย 410ครูสุทธาวรรณ งามศัพท์
12 อ30201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 815ครูA
13 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
14 แนะแนว4 กิจกรรมแนะแนว ม.4 904ครูวันทิพย์ ซอมิ
15 โฮมรูม 208ครูสุุทธิศรี คำมะโน File does not exist
16 ง31101 การงานอาชีพ 1 708ครูพนัส แควน้อย
17 พ31101 สุขศึกษา 507ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
18 ศ31101 ดนตรี 603ครูศุภฤกษ์ กำลังเดช

บันทึกการสอน 411

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8