ห้องเรียน Online

501 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/vzt-fxbp-ebi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 501

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูวงศกร
2508

โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2508

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2508

ค32106
ครูภคพล
2508

อ32102
ครูณัฐิศา
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30244
ครูภัทรสุดา
2508

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูวงศกร
2508

โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

ค32106
ครูภคพล
2508

อ32102
ครูณัฐิศา
2508

ว30262
ครูสุทธิพงษ์
2508

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูวงศกร
2508

โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2508

ส32102
ครูนิพนธ์
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ศ32103
ครูวรัญญา
2508

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูวงศกร
2508

โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2508

ว30262
ครูสุทธิพงษ์
2508

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2508

ว30244
ครูภัทรสุดา
2508

ส32102
ครูนิพนธ์
2508

อ30204
ครูDavid
204

ว30204
ครูวงศกร
2508

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูวงศกร
2508

โฮมรูม
ครูรุ้งตะวัน
2508

ว30244
ครูภัทรสุดา
2508

ว30204
ครูวงศกร
2508

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2508

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2508

พ32102
ครูสุกัญญา
2508

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2508

แผนการสอนระยะยาว 501

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T203ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ท32102 ภาษาไทย 4 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
4 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
5 ว30204 ฟิสิกส์ 4 T319ครูวงศกร เอกทัตร
6 ว30224 เคมี 4 T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
7 ว30244 ชีววิทยา 4 T329ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
8 ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 T335ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
9 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T721ครูณัชชา บุญประไพ
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี T721ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T319ครูวงศกร เอกทัตร File does not exist
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 501

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8