ห้องเรียน Online

502 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bwc-ksjq-wxj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 502

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ท32101
ครูชวัลกร
2408

อ30203
ครูDavid
205

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ค32105
ครูเจนจิรา
2408

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32105
ครูเจนจิรา
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2408

พ32101
ครูสุกัญญา
2408

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30243
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ท32101
ครูชวัลกร
2408

อ32101
ครูกุลธิดา
2408

ว30203
ครูวงศกร
2408

ศุกร์
2021-07-30
ว30275
ครูณัชชา
คอม4

อ32101
ครูกุลธิดา
2408

ค32201
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
2408

ว32183
ครูณัชชา
คอม4

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2408

แผนการสอนระยะยาว 502

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
2 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 204ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ท32101 ภาษาไทย 3 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
4 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
5 ว30203 ฟิสิกส์ 3 304ครูวงศกร เอกทัตร
6 ว30223 เคมี 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
7 ว30243 ชีววิทยา 3 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
8 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
9 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 321ครูณัชชา บุญประไพ
10 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
11 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
12 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
13 โฮมรูม 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist
14 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
15 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 502

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8