ห้องเรียน Online

502 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/bwc-ksjq-wxj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 502

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2408

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2408

ว30204
ครูวงศกร
2408

ง32101
ครูดวงเดือน
2408

อ30204
ครูDavid
205

ท32102
ครูชวัลกร
2408

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30204
ครูวงศกร
2408

ว30262
ครูสุทธิพงษ์
2408

ค32106
ครูภคพล
2408

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2408

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32106
ครูภคพล
2408

ว30204
ครูวงศกร
2408

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2408

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2408

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2408

พ32102
ครูสุกัญญา
2408

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

ว30244
ครูเบญจวรรณ
2408

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2408

ท32102
ครูชวัลกร
2408

อ32102
ครูกุลธิดา
2408

ว30204
ครูวงศกร
2408

ศ32103
ครูวรัญญา
2408

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูเบญจวรรณ
2408

อ32102
ครูกุลธิดา
2408

ค32202
ครูพรทิพย์พา
2408

ว30224
ครูรุ้งตะวัน
2408

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2408

ว30262
ครูสุทธิพงษ์
2408

แผนการสอนระยะยาว 502

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 T228ครูภคพล ใหม่สุยะ
2 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T203ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ง32101 การงานอาชีพ 3 T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
4 ท32102 ภาษาไทย 4 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30204 ฟิสิกส์ 4 T319ครูวงศกร เอกทัตร
7 ว30224 เคมี 4 T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
8 ว30244 ชีววิทยา 4 T323ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
9 ว30262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 T335ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
10 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T721ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
16 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T323ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์ File does not exist

บันทึกการสอน 502

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8