ห้องเรียน Online

503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/wyu-mvca-mru

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 503

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์
506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
506

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
506

พ32101
ครูสุกัญญา
506

MOU5
ครูสุทธิพงษ์
มทร.

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
506

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์
506

อ30203
ครูDavid
205

ค32105
ครูเจนจิรา
506

ว30243
ครูเบญจวรรณ
506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
506

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
506

ง32101
ครูดวงเดือน
506

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์
506

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
506

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
506

อ32101
ครูณัฐิศา
506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
506

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
506

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์
506

ค32201
ครูพรทิพย์พา
506

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
506

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
506

ว30223
ครูรุ้งตะวัน
506

ว30275
ครูณัชชา
คอม4

ศ32101
ครูวรัญญา
506

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุทธิพงษ์
506

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
506

ค32105
ครูเจนจิรา
506

ว30243
ครูเบญจวรรณ
506

อ32101
ครูณัฐิศา
506

ว30203
ครูสุทธิพงษ์
506

แผนการสอนระยะยาว 503

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 MOU5 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist
2 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
3 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 204ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท32101 ภาษาไทย 3 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30203 ฟิสิกส์ 3 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
8 ว30223 เคมี 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว30243 ชีววิทยา 3 305ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
10 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
11 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
12 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
13 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
14 โฮมรูม 315ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง File does not exist
15 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
16 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 503

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8