ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/npd-vjdu-uff

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูเจนจิรา
2308

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2308

ท32101
ครูจิรประภา
2308

ค32105
ครูเจนจิรา
2308

อ30215
ครูมาลัย
2308

อ32101
ครูณัฐิศา
2308

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูเจนจิรา
2308

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ส30204
ครูอภิชาติ
2308

ศ30201
ครูวรัญญา
2308

ว32181
ครูวรรณวิมล
2308

ท30203
ครูสิริภา
2308

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูเจนจิรา
2308

อ30203
ครูDavid
205

ค32105
ครูเจนจิรา
2308

พ32101
ครูสุกัญญา
2308

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2308

พฤหัส
2021-07-29
ว30275
ครูณัชชา
คอม4

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

อ32101
ครูณัฐิศา
2308

ว32183
ครูณัชชา
คอม4

ศ32101
ครูวรัญญา
2308

ท32101
ครูจิรประภา
2308

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูเจนจิรา
2308

ท30203
ครูสิริภา
2308

อ30215
ครูมาลัย
2308

ว32181
ครูวรรณวิมล
2308

ค32201
ครูวัชราภรณ์
2308

ส30204
ครูอภิชาติ
2308

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32105 คณิตศาสตร์ 3 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ
2 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 216ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
3 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
4 ท32101 ภาษาไทย 3 110ครูจิรประภา บุญเสนอ
5 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
7 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 321ครูณัชชา บุญประไพ
9 ศ30201 นาฏยประดิษฐ์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
10 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
11 ส30204 ศาสนาสากล 409ครูอภิชาติ อินกัน
12 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
13 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
14 อ30215 ภาษาอังกฤษการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์ 3 802ครูมาลัย ชื่นเทศ
15 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
16 โฮมรูม 214ครูเจนจิรา ศรีสุชาติ File does not exist
17 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8