ห้องเรียน Online

504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/npd-vjdu-uff

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 504

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูสิริภา
2308

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2308

ท32102
ครูจิรประภา
2308

ค32106
ครูพรทิพย์พา
2308

อ32102
ครูณัฐิศา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

อ30216
ครูมาลัย
2308

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูสิริภา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ส30203
ครูอภิชาติ
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2308

ค32106
ครูพรทิพย์พา
2308

ท30204
ครูสิริภา
2308

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูสิริภา
2308

อ30204
ครูDavid
205

ศ32103
ครูวรัญญา
2308

พ32102
ครูสุกัญญา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2308

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูสิริภา
2308

ค32202
ครูวัชราภรณ์
2308

อ32102
ครูณัฐิศา
2308

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ท32102
ครูจิรประภา
2308

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
2308

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูสิริภา
2308

ท30204
ครูสิริภา
2308

อ30216
ครูมาลัย
2308

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
2308

ก32905
ครูรุ่งทิวา
2308

ง32101
ครูดวงเดือน
2308

ส30203
ครูอภิชาติ
2308

แผนการสอนระยะยาว 504

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32106 คณิตศาสตร์ 4 T203ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
3 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 T231ครูวัชราภรณ์ วุฒิสนิท
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
6 ท32102 ภาษาไทย 4 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
7 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T721ครูณัชชา บุญประไพ
9 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
11 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
12 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย T427ครูอภิชาติ อินกัน
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ30216 ภาษาอังกฤษการอ่าน 4 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์ File does not exist

บันทึกการสอน 504

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8