ห้องเรียน Online

505 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/uwk-vqqe-kqd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 505

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
2402

อ30209
ครูมาลัย
412

จ32203
ครูเบญจมาศ
412

จ32203
ครูเบญจมาศ
412

จ30225
ครูนันท์กมล
412

พ32101
ครูสุกัญญา
412

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
2402

ว32181
ครูพิชาณัสม์
412

จ32203
ครูเบญจมาศ
412

อ30203
ครูDavid
205

อ30209
ครูมาลัย
412

ส32101
ครูนิพนธ์
412

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
2402

อ32101
ครูณัฐิศา
412

ค32101
ครูวิโรจน์
412

จ30225
ครูนันท์กมล
412

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
412

จ32203
ครูเบญจมาศ
412

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
2402

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
412

ส32101
ครูนิพนธ์
412

ท30203
ครูสิริภา
412

จ32203
ครูเบญจมาศ
412

อ30209
ครูมาลัย
412

ง32101
ครูดวงเดือน
412

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
2402

อ32101
ครูณัฐิศา
412

ค32101
ครูวิโรจน์
412

ว30275
ครูณัชชา
คอม4

ว32181
ครูพิชาณัสม์
412

ท30203
ครูสิริภา
412

ศ32101
ครูวรัญญา
412

แผนการสอนระยะยาว 505

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 จ30225 812ครูนันท์กมล สุมะนา
3 จ32203 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง
4 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
5 ท32101 ภาษาไทย 3 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
8 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 314ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
9 ส32101 สังคมศึกษา 3 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
10 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
11 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 802ครูมาลัย ชื่นเทศ
12 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
13 โฮมรูม 813ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist
14 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
15 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 505

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8