ห้องเรียน Online

505 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/uwk-vqqe-kqd

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 505

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูนิพนธ์
412

โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
412

อ30210
ครูมาลัย
412

จ32202
ครูเบญจมาศ
412

ส32102
ครูนิพนธ์
412

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
412

ท30204
ครูสิริภา
412

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูนิพนธ์
412

โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
412

ศ32103
ครูวรัญญา
412

อ30210
ครูมาลัย
412

อ30204
ครูDavid
205

จ30226
ครูนันท์กมล
412

พ32102
ครูสุกัญญา
412

ส32102
ครูนิพนธ์
412

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูนิพนธ์
412

โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
412

ค32102
ครูวิโรจน์
412

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
412

อ32102
ครูณัฐิศา
412

จ30226
ครูนันท์กมล
412

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
412

จ32202
ครูเบญจมาศ
412

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูนิพนธ์
412

โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
412

อ30210
ครูมาลัย
412

ท30204
ครูสิริภา
412

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
412

จ32202
ครูเบญจมาศ
412

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
412

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูนิพนธ์
412

โฮมรูม
ครูเบญจมาศ
412

อ32102
ครูณัฐิศา
412

ค32102
ครูวิโรจน์
412

ว30276
ครูประทีป
คอมฯ 4

จ32202
ครูเบญจมาศ
412

ก32905
ครูรุ่งทิวา
412

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

แผนการสอนระยะยาว 505

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 จ30226 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4 T832ครูนันท์กมล สุมะนา
4 จ32202 ภาษาจีน 4 T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง
5 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
6 ท32102 ภาษาไทย 4 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
7 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T732ครูประทีป คล่องจิต
9 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี T721ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T872ครูเบญจมาศ แสนย่าง File does not exist

บันทึกการสอน 505

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8