ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/xfg-szam-rqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ท30203
ครูสิริภา
415

ญ32201
ครูชลธิชา
415

ค32101
ครูวิโรจน์
415

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
415

อ32101
ครูกุลธิดา
415

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
415

ท30203
ครูสิริภา
415

ญ32201
ครูชลธิชา
415

ท32101
ครูจิรประภา
415

อ30209
ครูมาลัย
415

พุธ
2021-07-28
ว30275
ครูณัชชา
คอม4

ญ32201
ครูชลธิชา
415

อ30209
ครูมาลัย
415

อ32101
ครูกุลธิดา
415

ค32101
ครูวิโรจน์
415

อ30203
ครูDavid
205

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
415

ว32183
ครูณัชชา
คอม4

ท32101
ครูจิรประภา
415

ญ32203
ครูชลธิชา
415

ญ32203
ครูชลธิชา
415

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

อ30209
ครูมาลัย
415

ญ32201
ครูชลธิชา
415

ญ32201
ครูชลธิชา
415

พ32101
ครูสุกัญญา
415

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
415

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 ญ32201 ภาษาญี่ปุ่น 3 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
3 ญ32203 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3 811ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
4 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
5 ท32101 ภาษาไทย 3 110ครูจิรประภา บุญเสนอ
6 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
8 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 321ครูณัชชา บุญประไพ
10 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
11 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
12 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 802ครูมาลัย ชื่นเทศ
13 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
14 โฮมรูม 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist
15 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8