ห้องเรียน Online

506 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/xfg-szam-rqi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 506

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูวิโรจน์
415

โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ค32102
ครูวิโรจน์
415

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
415

ท30204
ครูสิริภา
415

ญ32202
ครูชลธิชา
415

ก32905
ครูรุ่งทิวา
415

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
415

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูวิโรจน์
415

โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
415

ง32101
ครูดวงเดือน
415

ญ32204
ครูจีรภัทร
415

ท30204
ครูสิริภา
415

อ30210
ครูมาลัย
415

ท32102
ครูจิรประภา
415

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูวิโรจน์
415

โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ญ32204
ครูจีรภัทร
415

อ30210
ครูมาลัย
415

อ32102
ครูกุลธิดา
415

ค32102
ครูวิโรจน์
415

อ30204
ครูDavid
205

ว32182
ครูพิมพ์พนิต
415

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูวิโรจน์
415

โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
415

ว30276
ครูประทีป
คอมฯ 4

ท32102
ครูจิรประภา
415

ศ32103
ครูวรัญญา
415

ญ32202
ครูชลธิชา
415

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูวิโรจน์
415

โฮมรูม
ครูสุกัญญา
415

อ30210
ครูมาลัย
415

ญ32202
ครูชลธิชา
415

ง32101
ครูดวงเดือน
415

อ32102
ครูกุลธิดา
415

พ32102
ครูสุกัญญา
415

แผนการสอนระยะยาว 506

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง32101 การงานอาชีพ 3 T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
4 ญ32202 ภาษาญี่ปุ่น 4 T855ครูชลธิชา ปักษ์ประจำ
5 ญ32204 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4 T876ครูจีรภัทร ศรีวิจารย์
6 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
7 ท32102 ภาษาไทย 4 T131ครูจิรประภา บุญเสนอ
8 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T732ครูประทีป คล่องจิต
10 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T327ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์ File does not exist

บันทึกการสอน 506

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8