ห้องเรียน Online

507 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/rkd-xxri-tcv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 507

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

ก32203
ครูปัณณพร
504

ก32203
ครูปัณณพร
504

อ30203
ครูDavid
205

ท30203
ครูสิริภา
504

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
504

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

อ30209
ครูมาลัย
504

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
504

ท30203
ครูสิริภา
504

ก32201
ครูปัณณพร
504

ก32201
ครูปัณณพร
504

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

อ30209
ครูมาลัย
504

ท32101
ครูชวัลกร
504

ค32101
ครูวิโรจน์
504

ก32201
ครูปัณณพร
504

อ32101
ครูณัฐิศา
504

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

ว30275
ครูณัชชา
คอม4

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
504

ก32201
ครูปัณณพร
504

อ30209
ครูมาลัย
504

ท32101
ครูชวัลกร
504

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
504

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

ค32101
ครูวิโรจน์
504

ก32201
ครูปัณณพร
504

อ32101
ครูณัฐิศา
504

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
504

พ32101
ครูสุกัญญา
504

ง32101
ครูดวงเดือน
504

แผนการสอนระยะยาว 507

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32201 ภาษาเกาหลี 3 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
2 ก32203 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3 814ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
3 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
4 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
5 ท32101 ภาษาไทย 3 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
8 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
10 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
11 อ30209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 802ครูมาลัย ชื่นเทศ
12 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
13 โฮมรูม 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist
14 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
15 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
16 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 507

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8