ห้องเรียน Online

507 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/rkd-xxri-tcv

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 507

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

โฮมรูม
ครูดวงเดือน
504

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ต32204
ครูปัณณพร
504

อ30204
ครูDavid
205

ท30204
ครูสิริภา
504

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
504

ว32182
ครูวงศกร
504

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

โฮมรูม
ครูดวงเดือน
504

อ30210
ครูมาลัย
504

ศ32103
ครูวรัญญา
504

ท30204
ครูสิริภา
504

ก32905
ครูรุ่งทิวา
504

ต32202
ครูปัณณพร
504

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

โฮมรูม
ครูดวงเดือน
504

อ30210
ครูมาลัย
504

ท32102
ครูชวัลกร
504

ค32102
ครูวิโรจน์
504

อ32102
ครูณัฐิศา
504

ต32204
ครูปัณณพร
504

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

โฮมรูม
ครูดวงเดือน
504

ว30276
ครูประทีป
คอมฯ 4

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
504

พ32102
ครูสุกัญญา
504

ต32202
ครูปัณณพร
504

ท32102
ครูชวัลกร
504

อ30210
ครูมาลัย
504

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูยุทธพงศ์
504

โฮมรูม
ครูดวงเดือน
504

ค32102
ครูวิโรจน์
504

ต32202
ครูปัณณพร
504

ว32182
ครูวงศกร
504

อ32102
ครูณัฐิศา
504

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
504

แผนการสอนระยะยาว 507

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ต32202 ภาษาเกาหลี 4 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
4 ต32204 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 4 T835ครูปัณณพร ดิษฐยนันท์
5 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
6 ท32102 ภาษาไทย 4 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
7 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
8 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T732ครูประทีป คล่องจิต
9 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T319ครูวงศกร เอกทัตร
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี T721ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
14 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
15 อ30210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 T809ครูมาลัย ชื่นเทศ
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ File does not exist

บันทึกการสอน 507

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8