ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fkk-xahx-uhq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
ว32282
ครูมานัส
คอมฯ 4

โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ค32104
ครูพรทิพย์พา
302

ว30254
ครูภัทรสุดา
302

ว30234
ครูรุ้งตะวัน
302

ค32204
ครูศิรวดี
302

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
302

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
302

ว30234
ครูรุ้งตะวัน
302

ค32206
ครูศิรวดี
302

ศ32103
ครูวรัญญา
302

พ32102
ครูสุกัญญา
302

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
302

ว30234
ครูรุ้งตะวัน
302

ว30254
ครูภัทรสุดา
302

ค32204
ครูศิรวดี
302

ว30214
ครูวงศกร
302

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
302

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

อ32102
ครูณัฐิศา
302

ว30214
ครูวงศกร
302

ว30283
ครูจีรนันท์
302

ว30254
ครูภัทรสุดา
302

อ30204
ครูDavid
204

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ค32104
ครูพรทิพย์พา
302

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
302

ค32204
ครูศิรวดี
302

ว30214
ครูวงศกร
302

อ32102
ครูณัฐิศา
302

ง32101
ครูดวงเดือน
302

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 T203ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
2 ค32204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 T216ครูศิรวดี มาลุน
3 ค32206 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4 T216ครูศิรวดี มาลุน
4 ง32101 การงานอาชีพ 3 T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
5 ท32102 ภาษาไทย 4 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30214 ฟิสิกส์เข้มข้น 4 T319ครูวงศกร เอกทัตร
8 ว30234 เคมีเข้มข้น 4 T332ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
9 ว30254 ชีววิทยาเข้มข้น 4 T329ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
10 ว30283 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 3 T331ครูจีรนันท์ ซันซี
11 ว32282 หุ่นยนต์ 4 T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
12 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
13 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
14 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T203ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8