ห้องเรียน Online

508 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/fkk-xahx-uhq

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 508

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
ว32281
ครูมานัส
คอม4

โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ค32103
ครูพรทิพย์พา
514

ว30253
ครูภัทรสุดา
514

ค32203
ครูศิรวดี
514

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
514

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ค32205
ครูศิรวดี
514

ค32203
ครูศิรวดี
514

ว30282
ครูบุษยา
514

ว32183
ครูณัชชา
514

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
514

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
514

ค32203
ครูศิรวดี
514

พ32101
ครูสุกัญญา
514

ว30213
ครูวงศกร
514

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

อ32101
ครูณัฐิศา
514

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
514

ว30213
ครูวงศกร
514

ว30253
ครูภัทรสุดา
514

ว30233
ครูรุ้งตะวัน
514

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูพรทิพย์พา
514

ค32103
ครูพรทิพย์พา
514

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
514

ว30213
ครูวงศกร
514

อ30203
ครูDavid
205

อ32101
ครูณัฐิศา
514

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
514

แผนการสอนระยะยาว 508

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 204ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
2 ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 201ครูศิรวดี มาลุน
3 ค32205 คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 3 201ครูศิรวดี มาลุน
4 ท32101 ภาษาไทย 3 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
5 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30213 ฟิสิกส์เข้มข้น 3 304ครูวงศกร เอกทัตร
7 ว30233 เคมีเข้มข้น 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
8 ว30253 ชีววิทยาเข้มข้น 3 310ครูภัทรสุดา หาดขุนทด
9 ว30282 เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ 2 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว32281 หุ่นยนต์ 3 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
11 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
12 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
13 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
14 โฮมรูม 204ครูพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข File does not exist
15 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 321ครูณัชชา บุญประไพ
16 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
17 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ

บันทึกการสอน 508

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8