ห้องเรียน Online

509 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/dpq-qojd-gbi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 509

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

โฮมรูม
ครูChenee Meno
404

อ32208
ครูPaulo Natal
404

ค32102
ครูวิโรจน์
404

So32202
ครูJessila Ronquillo
407

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
404

ว32182
ครูวงศกร
404

ก32905
ครูรุ่งทิวา
404

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

โฮมรูม
ครูChenee Meno
404

พ32102
ครูสุกัญญา
404

อ30232
ครูDavid
404

อ32214
ครูJudith Kemunto
404

อ32104
ครูRon Munos
404

ส32102
ครูนิพนธ์
404

ศ32103
ครูวรัญญา
404

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

โฮมรูม
ครูChenee Meno
404

อ32212
ครูChenee Meno
408

อ32214
ครูJudith Kemunto
404

ว30276
ครูประทีป
คอมฯ 4

อ30232
ครูDavid
204

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
404

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

โฮมรูม
ครูChenee Meno
404

ส32102
ครูนิพนธ์
404

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ว32182
ครูวงศกร
404

ค32102
ครูวิโรจน์
404

อ32208
ครูPaulo Natal
404

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

โฮมรูม
ครูChenee Meno
404

อ32212
ครูChenee Meno
404

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
404

So32202
ครูJessila Ronquillo
407

อ32104
ครูRon Munos
404

อ32212
ครูChenee Meno
404

แผนการสอนระยะยาว 509

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 So32202 Social Study 4 T871ครูJessila Ronquillo Garcia
2 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
3 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
4 ท32102 ภาษาไทย 4 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T732ครูประทีป คล่องจิต
7 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T319ครูวงศกร เอกทัตร
8 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี T721ครูณัชชา บุญประไพ
9 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
10 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
11 ส32102 สังคมศึกษา 4 T423ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
12 อ30232 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
13 อ32104 English 4 T866ครูRon Munos Villanueva
14 อ32208 English Learning by project 4 T863ครูPaulo Natal Silverstre
15 อ32212 Literature 4 T875ครูChenee Meno Sarsosa
16 อ32214 Essay Writing 2 T853ครูJudith Kemunto Ontitah
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T875ครูChenee Meno Sarsosa File does not exist

บันทึกการสอน 509

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8