ห้องเรียน Online

509 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/dpq-qojd-gbi

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 509

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

อ32204
ครูPaulo Natal
407

ค32101
ครูวิโรจน์
407

ส32201
ครูJessila Ronquillo
407

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
407

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
407

อ32209
ครูChenee Meno
407

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

อ32213
ครูJudith Kemunto
407

อ30231
ครูDavid
407

อ32103
ครูRon Munos
407

ส32101
ครูนิพนธ์
407

ศ32101
ครูวรัญญา
407

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

อ32209
ครูChenee Meno
407

อ32213
ครูJudith Kemunto
407

ว30275
ครูณัชชา
คอม4

อ30231
ครูDavid
205

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
407

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

ส32101
ครูนิพนธ์
407

พ32101
ครูสุกัญญา
407

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
407

ค32101
ครูวิโรจน์
407

อ32204
ครูPaulo Natal
407

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูณัฐิศา
404

ว32181
ครูรุ้งตะวัน
407

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
407

ส32201
ครูJessila Ronquillo
407

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
407

อ32103
ครูRon Munos
407

อ32209
ครูChenee Meno
407

แผนการสอนระยะยาว 509

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 ท32101 ภาษาไทย 3 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
3 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
4 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 321ครูณัชชา บุญประไพ
5 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 312ครูรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์
6 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
7 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
8 ส32101 สังคมศึกษา 3 404ครูนิพนธ์ อำพัฒน์
9 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
10 ส32201 Social Studies 3 822ครูJessila Ronquillo Garcia
11 อ30231 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 9 816ครูDavid Velazquez
12 อ32103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 821ครูRon Munos Villanueva
13 อ32204 818ครูPaulo Natal Silverstre
14 อ32209 การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 3 (Literature 3) 819ครูChenee Meno Sarsosa
15 อ32213 Essay Writing 1 820ครูJudith Kemunto Ontitah
16 โฮมรูม 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง File does not exist
17 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ

บันทึกการสอน 509

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8