ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/hjz-hyfv-eoh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
2207

ส30203
ครูอภิชาติ
2207

อ32102
ครูกุลธิดา
2207

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ง32101
ครูดวงเดือน
2207

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ท30204
ครูสิริภา
2207

อ32102
ครูกุลธิดา
2207

ว30292
ครูมานัส
คอมฯ 2

ง30250
ครูดวงเดือน
2207

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2207

ท32102
ครูชวัลกร
2207

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ง30250
ครูดวงเดือน
2207

ว30292
ครูมานัส
คอมฯ 2

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2207

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ค32102
ครูวิโรจน์
2207

ง30250
ครูวรามน
2207

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ค32102
ครูวิโรจน์
2207

พ32102
ครูสุกัญญา
2207

ง30250
ครูวรามน
2207

ท32102
ครูชวัลกร
2207

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
2207

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2207

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ส30203
ครูอภิชาติ
2207

ท30204
ครูสิริภา
2207

ก32905
ครูรุ่งทิวา
2207

อ30204
ครูDavid
204

ศ32103
ครูวรัญญา
2207

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง30250 การตลาดดิจิทัล T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
4 ง30250 การตลาดดิจิทัล T729ครูวรามน บุญเจริญ
5 ง32101 การงานอาชีพ 3 T707ครูดวงเดือน จันทร์นพ
6 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
7 ท32102 ภาษาไทย 4 T132ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
8 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
9 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T721ครูณัชชา บุญประไพ
10 ว30292 การสื่อสารและระบบเครือข่าย T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
11 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T335ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
12 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
13 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
14 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย T427ครูอภิชาติ อินกัน
15 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
16 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
17 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T854ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
19 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T721ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8