ห้องเรียน Online

510 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/hjz-hyfv-eoh

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 510

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ว32181
ครูพิชาณัสม์
2207

อ32101
ครูกุลธิดา
2207

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2207

ค32101
ครูวิโรจน์
2207

ง30249
ครูดวงเดือน
2207

ว30291
ครูมานัส
คอมฯ 1

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูณัชชา
2207

ส30204
ครูอภิชาติ
2207

อ32101
ครูกุลธิดา
2207

ง30249
ครูดวงเดือน
2207

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2207

ท32101
ครูชวัลกร
2207

ว30291
ครูมานัส
คอมฯ 1

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

ว32183
ครูณัชชา
คอม4

ว30275
ครูประทีป
คอม4

ท30203
ครูสิริภา
2207

ว32183
ครูณัชชา
คอม4

ง30249
ครูวรามน
2207

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

ค32101
ครูวิโรจน์
2207

ท32101
ครูชวัลกร
2207

พ32101
ครูสุกัญญา
2207

ว32181
ครูพิชาณัสม์
2207

ง30249
ครูวรามน
2207

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูมานัส
2207

ส30204
ครูอภิชาติ
2207

ท30203
ครูสิริภา
2207

อ30203
ครูDavid
205

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2207

ศ32101
ครูวรัญญา
2207

แผนการสอนระยะยาว 510

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 ง30249 การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ
3 ง30249 การขายสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ 707ครูวรามน บุญเจริญ
4 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
5 ท32101 ภาษาไทย 3 112ครูชวัลกร วิเศษสิงห์
6 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 324ครูประทีป คล่องจิต
8 ว30291 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
9 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 314ครูพิชาณัสม์ บุญรอด
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 321ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส30204 ศาสนาสากล 409ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
16 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 809ครูกุลธิดา ฤกษ์อุไร
17 โฮมรูม 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์ File does not exist
18 โฮมรูม 321ครูณัชชา บุญประไพ File does not exist

บันทึกการสอน 510

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8