ห้องเรียน Online

511 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gna-jggb-vpj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 511

วัน/คาบ คาบที่0
08.10
08.30
คาบที่1
08.30
09.10
คาบที่2
09.20
10.00
คาบที่3
10.10
10.50
คาบที่4
11.00
11.40
คาบที่5
11.50
12.30
คาบที่6
12.40
13.20
คาบที่7
13.20
14.10
คาบที่8
14.20
15.10
จันทร์
2021-12-06
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
2208

โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ส30203
ครูอภิชาติ
2208

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
2208

ก32905
ครูรุ่งทิวา
2208

ศ32103
ครูวรัญญา
2208

ว30292
ครูมานัส
คอมฯ 2

อ32102
ครูณัฐิศา
2208

อังคาร
2021-12-07
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
2208

โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ว30292
ครูมานัส
คอมฯ 2

ง30252
ครูพนัส
2208

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2208

ค32102
ครูวิโรจน์
2208

พุธ
2021-12-08
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
2208

โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

อ30204
ครูDavid
205

ท32102
ครูสุธิดา สุดดี
2208

พ32102
ครูสุกัญญา
2208

ท30204
ครูสิริภา
2208

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2208

พฤหัส
2021-12-09
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
2208

โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ท30204
ครูสิริภา
2208

ค32102
ครูวิโรจน์
2208

อ32102
ครูณัฐิศา
2208

ว32183
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ส30203
ครูอภิชาติ
2208

ว32182
ครูสุทธิพงษ์
2208

ศุกร์
2021-12-10
โฮมรูม
ครูอภิชาติ
2208

โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ว30276
ครูณัชชา
คอมฯ 2

ศ32104
ครูยุทธพงศ์
2208

ส32102
ครูไกรสิทธิ์
2208

ง30252
ครูพนัส
2208

แผนการสอนระยะยาว 511

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ก32905 กิจกรรมแนะแนว 4 T904ครูรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
2 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 T207ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
3 ง30252 งานอาชีพอุตสาหกรรม 2 T722ครูพนัส แควน้อย
4 ท30204 พัฒนาทักษะภาษา 2 T127ครูสิริภา แก้วโพธิ์
5 ท32102 ภาษาไทย 4 T122ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
6 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 T511ครูสุกัญญา วาจารัตน์
7 ว30276 การวาดภาพกราฟิก T721ครูณัชชา บุญประไพ
8 ว30292 การสื่อสารและระบบเครือข่าย T711ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
9 ว32182 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 T335ครูสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง
10 ว32183 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี T721ครูณัชชา บุญประไพ
11 ศ32103 นาฏศิลป์ T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
12 ศ32104 ทัศนศิลป์ T615ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
13 ส30203 การปกครองท้องถิ่นไทย T427ครูอภิชาติ อินกัน
14 ส32102 สังคมศึกษา 4 T430ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
15 อ30204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 4 T874ครูDavid Velazquez
16 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 T822ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
17 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T427ครูอภิชาติ อินกัน File does not exist
18 โฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม T608ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist

บันทึกการสอน 511

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8