ห้องเรียน Online

511 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

http://meet.google.com/gna-jggb-vpj

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 511

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ส30204
ครูอภิชาติ
2208

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2208

ว32181
ครูวรรณวิมล
2208

อ32101
ครูณัฐิศา
2208

ว30291
ครูมานัส
คอมฯ 1

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ว30291
ครูมานัส
คอมฯ 1

ง30232
ครูพนัส
2208

ค32101
ครูวิโรจน์
2208

ว32181
ครูวรรณวิมล
2208

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

พ32101
ครูสุกัญญา
2208

อ30203
ครูDavid
205

ท32101
ครูสุธิดา สุดดี
2208

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2208

ท30203
ครูสิริภา
2208

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ท30203
ครูสิริภา
2208

ค32101
ครูวิโรจน์
2208

อ32101
ครูณัฐิศา
2208

ส30204
ครูอภิชาติ
2208

ศ32101
ครูวรัญญา
2208

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูวรัญญา
2208

ส32101
ครูไกรสิทธิ์
2208

ว30275
ครูประทีป
คอม4

ศ32102
ครูยุทธพงศ์
2208

ง30232
ครูพนัส
2208

แผนการสอนระยะยาว 511

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 206ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
2 ง30232 ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน 708ครูพนัส แควน้อย
3 ท30203 พัฒนาทักษะภาษา 1 101ครูสิริภา แก้วโพธิ์
4 ท32101 ภาษาไทย 3 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
5 พ32101 สุขศึกษา 501ครูสุกัญญา วาจารัตน์
6 ว30275 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 324ครูประทีป คล่องจิต
7 ว30291 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 303ครูมานัส ชุติกุลวรนันท์
8 ว32181 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
9 ศ32101 นาฏศิลป์ 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว
10 ศ32102 ทัศนศิลป์ 604ครูยุทธพงศ์ จันทร์ศิริ
11 ส30204 ศาสนาสากล 409ครูอภิชาติ อินกัน
12 ส32101 สังคมศึกษา 3 411ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
13 อ30203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 3 816ครูDavid Velazquez
14 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 801ครูณัฐิศา ทุมกิ่ง
15 โฮมรูม 602ครูวรัญญา พันธ์แก้ว File does not exist
16 ง32101 การงานอาชีพ 3 706ครูดวงเดือน จันทร์นพ

บันทึกการสอน 511

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8