ห้องเรียน Online

601 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

คลิกที่นี่
ห้องเรียน Online

https://meet.google.com/toh-ipts-ssf

คลิกที่นี่

ตารางเรียน 601

วัน/คาบ คาบที่0
08.30
09.00
คาบที่1
09.00
10.00
คาบที่2
10.00
11.00
คาบที่3
11.00
12.00
คาบที่4
12.00
13.00
คาบที่5
13.00
14.00
คาบที่6
14.00
15.00
คาบที่7
15.00
16.00
คาบที่8
16.00
17.00
จันทร์
2021-07-26
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
201

ว30225
ครูวรรณวิมล
201

ค33105
ครูณัฐพล
201

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
201

ว30245
ครูกาญจนา
201

ว30245
ครูบุษยา
201

อ33101
ครูธวัลกร
201

พ33101
ครูใกล้รุ่ง
201

อังคาร
2021-07-27
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
201

ว30225
ครูวรรณวิมล
201

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
201

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
201

ค33201
ครูศิรวดี
201

อ30205
ครูMatthew
205

ว30278
ครูจรัส
คอม2

พุธ
2021-07-28
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
201

ค33201
ครูศิรวดี
201

ว30245
ครูกาญจนา
201

ว30245
ครูบุษยา
201

ว30104
ครูเอนก
201

ค33105
ครูณัฐพล
201

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
201

พฤหัส
2021-07-29
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
201

อ33101
ครูธวัลกร
201

ค33201
ครูศิรวดี
201

ว30205
ครูพิมพ์พนิต
201

ท33101
ครูสุธิดา สุดดี
201

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
201

ศุกร์
2021-07-30
โฮมรูม
ครูสุธิดา สุดดี
201

ส33101
ครูรัชฎาภรณ์
201

ค33201
ครูศิรวดี
201

ว30245
ครูกาญจนา
201

ว30245
ครูบุษยา
201

ว30225
ครูวรรณวิมล
201

ว30104
ครูเอนก
201

แผนการสอนระยะยาว 601

# รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน แผนการสอนระยะยาว
1 ค33105 คณิตศาสตร์ 5 202ครูณัฐพล อินทร์กลัด
2 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 201ครูศิรวดี มาลุน
3 ท33101 ภาษาไทย 5 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร
4 พ33101 สุขศึกษา 502ครูใกล้รุ่ง ผลจัด
5 ว30104 โลกและอวกาศ 306ครูเอนก ประดิษฐพงษ์
6 ว30205 ฟิสิกส์ 5 308ครูพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยง
7 ว30225 เคมี 5 301ครูวรรณวิมล บรรลือ
8 ว30245 ชีววิทยา 5 302ครูกาญจนา ฉันทะโส
9 ว30245 ชีววิทยา 5 307ครูบุษยา อ่อนทรัพย์
10 ว30278 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 320ครูจรัส ผิวดี
11 ส33101 สังคมศึกษา 5 402ครูรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
12 อ30205 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 5 817ครูMatthew Thompson
13 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 806ครูธวัลกร อาจสาลี
14 โฮมรูม 106ครูสุธิดา สุดดี เอกทัตร File does not exist

บันทึกการสอน 601

คาบที่ 0

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8